Węgiel dla pracowników!

2013-01-03

A- A A+

W związku z pismem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” do Prezesa
PG SILESIA z dnia 07 listo­pada 2012r w spra­wie moż­li­wo­ści zakupu węgla na pre­fe­ren­cyj­nych warun­kach przez pra­cow­ni­ków PG SILESIA,
infor­mu­jemy co ustalono ;

  • cena 1 tony węgla– 420 zł netto ( 516,60 z VAT )
  • moż­li­wość zakupu– do 5 ton na pracownika
  • sor­ty­ment węgla– orzech II
  • ter­min reali­za­cji — 07.01.2013 do 31.03.2013
  • miej­sce odbioru– skład węgla przed­się­bior­stwa HASTECH Sp. j. ul Nad Białką ( obok Kopalni)

Szczegółowe infor­ma­cje w Zarządzeniu Prezesa PG SILESIA nr 1/2013 z dnia
03 stycz­nia 2013 lub w sie­dzi­bie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.