EPH rośnie w silę!

2013-01-17

A- A A+


Transakcja o war­to­ści 2.6 mld euro to naj­więk­sza w histo­rii Republiki Czeskiej bez­po­śred­nia inwe­sty­cja zagraniczna.

Energetický a průmy­slový hol­ding („EPH”), pod­pi­sał z E.ON oraz GDF SUEZ umowę naby­cia 10 proc. ich pary­te­to­wej (50:50) spółki joint ven­ture — Slovak Gas Holding („SGH”) — za około 2.6 miliarda euro (około 66.5 miliarda koron cze­skich). SGH posiada 49 proc. udzia­łów i kon­trolę zarząd­czą w Slovenský ply­náren­ský prie­my­sel a.s. (SPP), spółce będą­cej wio­dą­cym dostawcą gazu ziem­nego w Europie. Rząd Republiki Słowackiej, wła­ści­ciel pozo­sta­łych 51 proc. udzia­łów w SPP, wcze­śniej wyra­ził swoje pełne popar­cie dla trans­ak­cji i zgodę na jej przeprowadzenie.

- Jestem głę­boko prze­ko­nany, że EPH jest naj­bar­dziej odpo­wied­nim part­ne­rem stra­te­gicz­nym dla rządu i dla SPP, a nasz wkład pozwoli spółce Slovenský ply­náren­ský prie­my­sel sku­tecz­nie sta­wić czoła nega­tyw­nym ten­den­cjom w sek­to­rze gazo­wym(…) W wyniku tej trans­ak­cji EPH staje się jedną z naj­więk­szych spółek ener­ge­tycz­nych w Europie Środ­ko­wej i będzie nadal umac­niać tę pozy­cję w miarę wdra­ża­nia swo­jej stra­te­gii roz­woju — stwier­dził Daniel Křetínský, pre­zes i dyrek­tor gene­ralny EPH.

Transakcja ma zostać sfi­na­li­zo­wana w ciągu naj­bliż­szych tygodni.

Slovenský ply­náren­ský prie­my­sel to mię­dzy­na­ro­dowa spółka ener­ge­tyczna, w pełni zin­te­gro­wana z euro­pej­skim sys­te­mem gazo­cią­gów. SPP jest lide­rem na rynku dostaw gazu ziem­nego i wia­ry­god­nym part­ne­rem zarówno dla około 90 proc. sło­wac­kich gospo­darstw domo­wych, jak i dla klien­tów kor­po­ra­cyj­nych. SPP obsłu­guje rów­nież, za pośred­nic­twem w pełni odse­pa­ro­wa­nego pod­miotu o nazwie „eustream”, klu­czową mię­dzy­na­ro­dową trasę tran­zy­tową, od wcze­snych lat 70. słu­żącą do dostar­cza­nia gazu ziem­nego do Europy kon­ty­nen­tal­nej. Spółka SPP, posia­da­jąca swoją sie­dzibę w Bratysławie, zatrud­nia około 4000 pracowników.