D. Dudek, Solidarność PG Silesia: trudno konkurować z węglowym molochem

2015-08-17

A- A A+
Dariusz Dudek

Wojciech Kowalczyk wydaje się być mini­strem ds. restruk­tu­ry­za­cji KW, zamiast być mini­strem do spraw restruk­tu­ry­za­cji całego pol­skiego gór­nic­twa — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia.

Jak oce­nia Pan obecną sytu­ację na rynku węgla i jak prze­kłada się ona na poło­że­nie PG Silesia?

- Rynek węgla jest obec­nie bar­dzo mocno roz­re­gu­lo­wany. Ma to zapewne zwią­zek ze sprze­dażą taniego węgla pro­du­ko­wa­nego przez jedną ze spółek węglowych.

Niestety ma to bez­po­średni wpływ na sytu­ację eko­no­miczną pry­wat­nych pod­mio­tów, takich jak Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia czy Lubelski Węgiel Bogdanka, które nie mogą liczyć na dota­cje rzą­dowe do wydo­by­cia wła­snego węgla.

Dla Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia nie są pro­ble­mem ceny węgla w por­tach ARA.

Natomiast trudno kon­ku­ro­wać z węglo­wym molo­chem, w któ­rym koszt wydo­by­cia wynosi około 300 zł, a sprze­daje on miały ener­ge­tyczne po około 100 a 150 zł za tonę.

W związku z tym związki zawo­dowe Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia oraz Lubelskiego Węgla Bogdanka napi­sały skargę na dzia­łal­ność tego węglo­wego molo­cha do komi­sa­rzy UE zaj­mu­ją­cych się konkurencją.

I co?

- Otrzymaliśmy odpo­wiedź, że nasza skarga zosta­nie uwzględ­niona przy roz­pa­trze­niu noty­fi­ka­cji pomocy publicz­nej, o którą wystą­piła owa spółka.

W ślad za tą skargą został przez nas napi­sany wnio­sek o roz­pa­trze­nie zasad­no­ści udzie­la­nia takiej pomocy.

Wiceminister skarbu, peł­no­moc­nik rządu ds. restruk­tu­ry­za­cji gór­nic­twa Wojciech Kowalczyk wydaje się być mini­strem do spraw restruk­tu­ry­za­cji Kompanii Węglowej, zamiast być mini­strem do spraw restruk­tu­ry­za­cji całego pol­skiego gór­nic­twa. A prze­cież takie zada­nie — restruk­tu­ry­za­cji całej branży — zostało przed nim postawione.

 Będą zwol­nie­nia w PG Silesia?

- W związku z sytu­acją na rynku węgla zarząd PG Silesia zmu­szony został do szu­ka­nia oszczędności.

Poinformowano nas, jako związki zawo­dowe, że załoga licząca obec­nie ok. 1800 osób zosta­nie zre­du­ko­wana do końca tego roku o ok. sto osób.

We wto­rek 18 sierp­nia będziemy na ten temat roz­ma­wiać z zarzą­dem PG Silesia. Mamy nadzieję, że uda się nam dojść do poro­zu­mie­nia. My oczy­wi­ście będziemy bro­nić załogi.

Wydaje nam się, że obecna liczba pra­cow­ni­ków PG Silesia jest opty­malna w sto­sunku do zapla­no­wa­nych zadań i tego­rocz­nego budżetu. Podejmiemy także dzia­ła­nia na szcze­blu samo­rzą­do­wym i par­la­men­tar­nym, by spró­bo­wać wyjść z obec­nego impasu.

Rozmawiał: Jerzy Dudała