Odzież i środki czystości

2013-07-20

A- A A+

Od 01.06.2013 obo­wią­zują nowe zasady przy­działu odzieży robo­czej, środ­ków ochrony oso­bi­stej i środ­ków czy­sto­ści. Pojawiły się w nim nowe ele­menty wypo­sa­że­nia gór­ni­ków, zwięk­szony został rów­nież przy­dział odzieży dla pra­cow­ni­ków fizycz­nych na powierzchni. Szczegółowe zasady oraz tabele znaj­dują się poniżej.

Zasady przy­działu odzieży robo­czej, ochron­nej, sprzętu ochrony oso­bi­stej oraz środ­ków higieny

 1. Ustala się zakła­dową tabelę przy­działu norm na odzież robo­czą, ochronną, sprzęt ochrony oso­bi­stej oraz środ­ków higieny w Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o.o. – Załącznik nr 1.
 2. Odzież należy pobie­rać z czę­sto­tli­wo­ścią okre­śloną w zakła­do­wej tabeli przy­działu norm.
 3. Za odzież robo­czą nie­po­braną przez pra­cow­nika w ter­mi­nie waż­no­ści nie przy­słu­guje ekwi­wa­lent pieniężny.
 4. W przy­padku wcze­śniej­szego znisz­cze­nia odzieży lub obu­wia, niż podano w tabeli, kie­row­nik oddziału spo­rzą­dza pro­to­kół znisz­cze­nia, który zatwier­dza ZSIP. Na tej pod­sta­wie pra­cow­nik otrzy­muje z maga­zynu bra­ku­jący ele­ment odzieży lub obuwia.
 5. Na wnio­sek komi­sji BHP i po zatwier­dze­niu przez kie­row­nika ruchu zakładu, pra­cow­ni­kom może zostać przy­dzie­lona odzież dodatkowa.
 6. W przy­padku zwol­nień pra­cow­ni­ków i przejść na eme­ry­turę pobrana odzież pod­lega roz­li­cze­niu pro­por­cjo­nal­nie do okresu pracy i waż­no­ści pobra­nej odzieży (nie doty­czy zgonów).
 7. Pobrana odzieży roz­li­czana będzie na pod­sta­wie cen z sys­temu informatycznego.

Zasady przy­działu środ­ków czystości

 1. Ilość przy­słu­gu­ją­cych pra­cow­ni­kowi środ­ków czy­sto­ści wyli­czana jest nara­sta­jąco auto­ma­tycz­nie przez sys­tem infor­ma­tyczny, na pod­sta­wie liczby prze­pra­co­wa­nych dnió­wek w zakła­dzie pracy.
 2. Jako dniówkę prze­pra­co­waną uważa się dniówkę prze­pra­co­waną w cza­sie nomi­nal­nym oraz dodat­kowe dniówki prze­pra­co­wane w godzi­nach nadliczbowych.
 3. Jako dniówkę uważa się dzień prze­pra­co­wany nie­za­leż­nie od ilo­ści godzin przepracowanych.
 4. Środki czy­sto­ści przy­na­leżne w danym roku kalen­da­rzo­wym należy zre­ali­zo­wać do dnia 31 stycz­nia roku następnego.
 5. Ilość przy­słu­gu­ją­cych pra­cow­ni­kowi środ­ków czy­sto­ści ma zostać prze­li­czona na jed­nost­kową — okre­śloną dla danego sortu wiel­kość opa­ko­wa­nia np. kostka mydła wg wagi 100g. Wydana ilość zaokrą­glana jest w dół do peł­nych jed­nost­ko­wych opa­ko­wań. Pozostałość (resz­tówka) zosta­nie uwzględ­niona przy następ­nym wydaniu.
 6. Każdy pra­cow­nik, sto­sow­nie do wyko­ny­wa­nej przez sie­bie pracy, przy­na­leży do jed­nej z sze­ściu grup przy­działu środ­ków czy­sto­ści, zgod­nie z poniż­szą klasyfikacją:

Grupa I

Do tej grupy należy zali­czyć stanowiska:

 • pra­cow­nicy zatrud­nieni w ścianach
 • pra­cow­nicy zatrud­nieni w przod­kach węglo­wych i kamienno-węglowych
 • dozór niż­szy i średni zatrud­niony przy w/w pracach.

Norma przy­działu środ­ków czy­sto­ści dla tej grupy wynosi:

 • 1500 gram mydła na kwartał.
 • 500 gram pasta BHP
 • 100 gram krem ochronny do rąk

Grupa II

Do tej grupy należy zali­czyć stanowiska:

 • pra­cow­nicy działu energo – maszynowego
 • dozór niż­szy i średni zatrud­niony w dziale energo — maszynowym

Norma przy­działu środ­ków czy­sto­ści dla tej grupy wynosi:

 • 1500 gram mydła na kwartał
 • 1500 gram pasty BHP
 • 200 gram krem ochronny do rąk

Grupa III

Do tej grupy należy zali­czyć stanowiska:

 • pozo­sta­łych pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych na dole
 • pozo­stały dozór niż­szy i średni zatrud­niony na dole
 • pra­cow­ni­ków prze­róbki mecha­nicz­nej węgla
 • dozór niż­szy i średni prze­róbki mecha­nicz­nej węgla
 • pozo­stali pra­cow­nicy fizyczni na powierzchni

Norma przy­działu środ­ków czy­sto­ści dla tej grupy wynosi:

 • 1300 gram mydła na kwartał
 • 500 gram pasty BHP
 • 100 gram krem ochronny do rąk

Grupa IV

Do tej grupy zali­cza się stanowiska:

 • dozór wyż­szy zatrud­niony na dole
 • inspek­to­rzy, młodsi inspek­to­rzy zatrud­nieni na dole
 • sta­ży­ści zatrud­nieni na dole
 • maszy­ni­ści wyciągowi
 • dys­po­zy­to­rzy ruchu, meta­no­me­trii, prze­róbki mecha­nicz­nej węgla
 • dozór wyż­szy zatrud­niony na prze­róbce mecha­nicz­nej węgla
 • pozo­stali pra­cow­nicy dozoru niż­szego i śred­niego na powierzchni
 • pra­cow­nicy lam­powni i maskowni
 • pra­cow­nicy laboratorium
 • wagowe

Norma przy­działu środ­ków czy­sto­ści dla tej grupy wynosi:

 • 1100 gram mydła na kwartał
 • 500 gram pasty BHP
 • 100 gram krem ochronny do rąk

Grupa V

W tej gru­pie znaj­dują się nastę­pu­jące stanowiska:

 • pozo­stali pra­cow­nicy dozoru wyż­szego na powierzchni
 • inspek­to­rzy, młodsi inspek­to­rzy zatrud­nieni na powierzchni
 • sta­ży­ści zatrud­nieni na powierzchni
 • pie­lę­gniarki
 • archi­wi­sta

Norma przy­działu dla tej grupy pra­cow­ni­ków wynosi:

 • 800 gram mydła na kwartał
 • 100 gram krem ochronny do rąk

Grupa VI

Do tej grupy zali­cza się stanowiska:

 • pra­cow­ni­ków umy­sło­wych i admi­ni­stra­cyj­nych powierzchni
 • pra­cow­ni­ków cen­trali tele­fo­nicz­nej, RCP

Norma przy­działu mydła w tej gru­pie wynosi:

 • 300 gram mydła na kwartał.