Odzież i środki czystości

2013-07-20

A- A A+

Od 01.06.2013 obowiązują nowe zasady przydziału odzieży roboczej, środków ochrony osobistej i środków czystości. Pojawiły się w nim nowe elementy wyposażenia górników, zwiększony został również przydział odzieży dla pracowników fizycznych na powierzchni. Szczegółowe zasady oraz tabele znajdują się poniżej.

Zasady przydziału odzieży roboczej, ochronnej, sprzętu ochrony osobistej oraz środków higieny

 1. Ustala się zakładową tabelę przydziału norm na odzież roboczą, ochronną, sprzęt ochrony osobistej oraz środków higieny w Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o.o. – Załącznik nr 1.
 2. Odzież należy pobierać z częstotliwością określoną w zakładowej tabeli przydziału norm.
 3. Za odzież roboczą niepobraną przez pracownika w terminie ważności nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 4. W przypadku wcześniejszego zniszczenia odzieży lub obuwia, niż podano w tabeli, kierownik oddziału sporządza protokół zniszczenia, który zatwierdza ZSIP. Na tej podstawie pracownik otrzymuje z magazynu brakujący element odzieży lub obuwia.
 5. Na wniosek komisji BHP i po zatwierdzeniu przez kierownika ruchu zakładu, pracownikom może zostać przydzielona odzież dodatkowa.
 6. W przypadku zwolnień pracowników i przejść na emeryturę pobrana odzież podlega rozliczeniu proporcjonalnie do okresu pracy i ważności pobranej odzieży (nie dotyczy zgonów).
 7. Pobrana odzieży rozliczana będzie na podstawie cen z systemu informatycznego.

Zasady przydziału środków czystości

 1. Ilość przysługujących pracownikowi środków czystości wyliczana jest narastająco automatycznie przez system informatyczny, na podstawie liczby przepracowanych dniówek w zakładzie pracy.
 2. Jako dniówkę przepracowaną uważa się dniówkę przepracowaną w czasie nominalnym oraz dodatkowe dniówki przepracowane w godzinach nadliczbowych.
 3. Jako dniówkę uważa się dzień przepracowany niezależnie od ilości godzin przepracowanych.
 4. Środki czystości przynależne w danym roku kalendarzowym należy zrealizować do dnia 31 stycznia roku następnego.
 5. Ilość przysługujących pracownikowi środków czystości ma zostać przeliczona na jednostkową – określoną dla danego sortu wielkość opakowania np. kostka mydła wg wagi 100g. Wydana ilość zaokrąglana jest w dół do pełnych jednostkowych opakowań. Pozostałość (resztówka) zostanie uwzględniona przy następnym wydaniu.
 6. Każdy pracownik, stosownie do wykonywanej przez siebie pracy, przynależy do jednej z sześciu grup przydziału środków czystości, zgodnie z poniższą klasyfikacją:

Grupa I

Do tej grupy należy zaliczyć stanowiska:

 • pracownicy zatrudnieni w ścianach
 • pracownicy zatrudnieni w przodkach węglowych i kamienno-węglowych
 • dozór niższy i średni zatrudniony przy w/w pracach.

Norma przydziału środków czystości dla tej grupy wynosi:

 • 1500 gram mydła na kwartał.
 • 500 gram pasta BHP
 • 100 gram krem ochronny do rąk

Grupa II

Do tej grupy należy zaliczyć stanowiska:

 • pracownicy działu energo – maszynowego
 • dozór niższy i średni zatrudniony w dziale energo – maszynowym

Norma przydziału środków czystości dla tej grupy wynosi:

 • 1500 gram mydła na kwartał
 • 1500 gram pasty BHP
 • 200 gram krem ochronny do rąk

Grupa III

Do tej grupy należy zaliczyć stanowiska:

 • pozostałych pracowników zatrudnionych na dole
 • pozostały dozór niższy i średni zatrudniony na dole
 • pracowników przeróbki mechanicznej węgla
 • dozór niższy i średni przeróbki mechanicznej węgla
 • pozostali pracownicy fizyczni na powierzchni

Norma przydziału środków czystości dla tej grupy wynosi:

 • 1300 gram mydła na kwartał
 • 500 gram pasty BHP
 • 100 gram krem ochronny do rąk

Grupa IV

Do tej grupy zalicza się stanowiska:

 • dozór wyższy zatrudniony na dole
 • inspektorzy, młodsi inspektorzy zatrudnieni na dole
 • stażyści zatrudnieni na dole
 • maszyniści wyciągowi
 • dyspozytorzy ruchu, metanometrii, przeróbki mechanicznej węgla
 • dozór wyższy zatrudniony na przeróbce mechanicznej węgla
 • pozostali pracownicy dozoru niższego i średniego na powierzchni
 • pracownicy lampowni i maskowni
 • pracownicy laboratorium
 • wagowe

Norma przydziału środków czystości dla tej grupy wynosi:

 • 1100 gram mydła na kwartał
 • 500 gram pasty BHP
 • 100 gram krem ochronny do rąk

Grupa V

W tej grupie znajdują się następujące stanowiska:

 • pozostali pracownicy dozoru wyższego na powierzchni
 • inspektorzy, młodsi inspektorzy zatrudnieni na powierzchni
 • stażyści zatrudnieni na powierzchni
 • pielęgniarki
 • archiwista

Norma przydziału dla tej grupy pracowników wynosi:

 • 800 gram mydła na kwartał
 • 100 gram krem ochronny do rąk

Grupa VI

Do tej grupy zalicza się stanowiska:

 • pracowników umysłowych i administracyjnych powierzchni
 • pracowników centrali telefonicznej, RCP

Norma przydziału mydła w tej grupie wynosi:

 • 300 gram mydła na kwartał.