Nowy program w TVP3 poruszający tematy związkowe

2018-03-24

A- A A+
tv-repeater-1243059

W każdy pią­tek o godz. 15.35 na ante­nach regio­nal­nych TVP będzie można obej­rzeć pro­gram „Moja praca”, w któ­rym będą poru­szane tematy związkowe.

Jednym z głów­nych tema­tów pierw­szego odcinka była kon­fe­re­cja „Wolność zrze­sza­nia, czy wol­ność zwal­nia­nia? Czy kon­sty­tu­cja rze­czy­wi­ście zapew­nia wol­ność two­rze­nia i dzia­ła­nia związ­ków zawo­do­wych?” . Uczestnikami spo­tka­nia był m.in. mini­ster spra­wie­dli­wo­ści i pro­ku­ra­tor gene­ralny Zbigniew Ziobro.

Wkrótce pro­gram będzie można obej­rzeć na plat­for­mie VOD na por­talu TVP.