XVIII KARCZMA PIWNA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PRZY PG SILESIA ANNO DOMINI 2017

2018-01-07

Już po raz XVIII spo­tka­li­śmy się na tra­dy­cyj­nej Karczmie Piwnej orga­ni­zo­wa­nej przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. Karczma odbyła się w Czechowicach-Dziedzicach w sali „Domu Chemika”. Czytaj całość ›

A kaj jest Barbara?

2017-11-13

Nigdzie na świe­cie kult św. Barbary nie jest tak silny jak na Ślą­sku. Nie dali jej rady komu­ni­ści, któ­rzy usu­wali obrazy i rzeźby z kopal­nia­nych cechowni. Nawet fizyczna likwi­da­cja kopalń nie skło­niła ludzi do zaprze­sta­nia obcho­dze­nia Barbórki. To święto wro­sło w ludzi i zie­mię. Teraz mamy oka­zję odwdzię­czyć się świę­tej i dać jej świadectwo.

Czytaj całość ›

Ocenili skutki eksploatacji prowadzonej przez PG Silesia

2017-11-07

Podczas spo­tka­nia w Urzędzie Miejskim w Pszczynie przed­sta­wiono spra­woz­da­nie kie­row­nika ruchu Zakładu Górniczego PG Silesia z prze­biegu eks­plo­ata­cji gór­ni­czej pro­wa­dzo­nej w okre­sie IIIII kwar­tału 2017 r. oraz eks­plo­ata­cji pro­jek­to­wa­nej w IV kwar­tale 2017 r. i I kwar­tale 2018 r. Czytaj całość ›