Rodzinny wyjazd na narty

2012-01-30

A- A A+
DSCN6611

W dniu 28.01.2012 Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG SILESIA zor­ga­ni­zo­wała Rodzinny wyjazd na narty do Istebnej. Istebna malow­ni­cza miej­sco­wość poło­żona w Beskidach przy­wi­tała uczest­ni­ków wyjazdu cudowną pogodą oraz wspa­nia­łymi warun­kami nar­ciar­skimi i nie tylko. Każdy z uczest­ni­ków dostał dar­mowy kar­net na cztery godziny jazdy a zna­ko­mi­cie przy­go­to­wane trasy zachę­cały do szu­so­wa­nia, uczest­nicy mieli do wyboru stoki w zależ­no­ści od swo­ich umie­jęt­no­ści. Atmosfera była zna­ko­mita co było widoczne na twa­rzach naszych nar­cia­rzy, na koniec nasi dzielni zjaz­dowcy zostali zapro­szeni na cie­pły posi­łek oraz grzańca.


Jeszcze na dobre na nie ruszy­li­śmy w kie­runku domu a już uczest­nicy pytali.. kiedy znowu zor­ga­ni­zu­jemy następny wyjazd..??

Zorganizujemy….!!!

Zapraszamy do odwie­dza­nia naszej strony internetowej

Zdjęcia z wyjazdu można zoba­czyć w naszej gale­rii.