Kontrole PIP we wszystkich firmach bez zapowiedzi

2016-01-21

A- A A+
pip

Inspektorzy PIP będą mogli prze­pro­wa­dzać kon­trole bez zapo­wie­dzi nie tylko w prze­my­śle i han­dlu, ale rów­nież w fir­mach usłu­go­wych. „Solidarność” pod­kre­śla, że zde­cy­do­wa­nie zwięk­szy to sku­tecz­ność dzia­łań inspek­cji pracy.

Zmianie ule­gła dotych­cza­sowa inter­pre­ta­cja prze­pi­sów obo­wią­zu­jąca w Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązek uprze­dza­nia o kon­troli wpro­wa­dzony był ustawą o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP od wielu lat ape­lo­wało, aby wzo­rem całej Europy kie­ro­wać się pra­wem mię­dzy­na­ro­do­wym, które ma pry­mat nad usta­wami kra­jo­wymi. Były inter­pe­la­cje posel­skie, sta­no­wi­sko Rady Ochrony Pracy (ROP), opi­nie rządu, resortu gospo­darki, a nawet pro­ku­ra­tora gene­ral­nego. Na korzyść inspek­to­rów orzekł także Naczelny Sąd Administracyjny.
Portal wyborcza.biz infor­muje, że w pią­tek sze­fowa PIP Iwona Hickiewicz pod­pi­sała pismo, z któ­rego wynika, że zmia­nie ule­gnie dotych­cza­sowa inter­pre­ta­cja prze­pi­sów obo­wią­zu­jąca w inspek­cji pracy.
- Przyjęliśmy, zgod­nie ze sta­no­wi­skiem rządu, że kon­wen­cja nr 81 MOP ma zasto­so­wa­nie do wszyst­kich przed­się­bior­ców obję­tych zakre­sem dzia­ła­nia PIP. Inspektor pracy nie będzie więc musiał sto­so­wać nie­któ­rych prze­pi­sów ustawy o swo­bo­dzie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej — m.in. zawia­da­miać o zamia­rze wsz­czę­cia kon­troli. Ma to na celu zwięk­sze­nie sku­tecz­no­ści dzia­ła­nia PIP — wyja­śnia Danuta Rutkowska, rzecz­niczka PIP.
Eksperci pod­kre­ślają, że ta decy­zja to powrót do nor­mal­no­ści i obo­wią­zu­ją­cych w całej Europie stan­dar­dów. W całej Europie inspek­to­rzy pracy wcho­dzą na kon­trole do firm bez uprzedzenia.
- Przy tak głę­boko pato­lo­gicz­nym rynku pracy jaki mamy w Polsce należy zde­cy­do­wa­nie wzmac­niać PIP – mówi Piotr Duda, szef “Solidarności”. — Oczekujemy kolej­nych zmian wzmac­nia­ją­cych upraw­nie­nia inspek­cji, bo przez ostat­nie kil­ka­na­ście lat była sys­te­ma­tycz­nie ogra­ni­czana, co dzi­siaj wręcz unie­moż­li­wia jej sku­teczną walkę z nie­uczci­wymi pracodawcami.
W 2014 roku inspek­to­rzy PIP prze­pro­wa­dzili ponad 90 tys. kon­troli w 73 tys. firm, w któ­rych pra­co­wały w sumie 4 mln osób. Stwierdzono 92 tys. wykro­czeń prze­ciwko prawu pracy i odzy­skano na rzecz pra­wie 83 tys. pra­cow­ni­ków nie­wy­pła­cone wyna­gro­dze­nia i inne świad­cze­nia ze sto­sunku pracy na kwotę 105,5 mln zł. W kwe­stii legal­no­ści zawie­ra­nia umów cywil­no­praw­nych na spraw­dzone 52 tys. umów w 10 tys. firm, w około 15 proc. umów pra­co­dawcy nie prze­strze­gali zakazu zawie­ra­nia umów cywil­no­praw­nych w warun­kach typo­wych dla umowy o pracę.
Artykuł pocho­dzi ze strony www.solidarnosc.org.pl