Zarząd Kompanii wypowiedział porozumienie

2016-01-28

A- A A+
POL_Katowice_-_Building_of_Kompania_Węglowa_on_Powstańców_Street

Zarząd Kompanii Węglowej (KW) wypo­wie­dział w czwar­tek (28 stycz­nia) zawarte w lipcu ubie­głego roku poro­zu­mie­nie ze związ­kow­cami, gwa­ran­tu­jące nie­zmien­ność warun­ków zatrud­nie­nia przez rok od przej­ścia do innego pod­miotu — dowie­działa się PAP ze źró­deł w związ­kach i Kompanii.

 

Związkowcy oba­wiają się, że może to być wstęp do obniżki wyna­gro­dzeń, a nawet zwol­nień, po prze­ka­za­niu 11 kopalń Kompanii do nowej spółki pod nazwą Polska Grupa Górnicza (PGG).

Przedstawiciele KW ofi­cjal­nie nie komen­tują sprawy. Z nie­ofi­cjal­nych infor­ma­cji wynika, że nie ma mowy o zwol­nie­niach pra­cow­ni­ków, nato­miast wypo­wie­dze­nie ma dać moż­li­wość ruchów pro­wa­dzą­cych do obniżki wyna­gro­dzeń. Podobnego zda­nia są przed­sta­wi­ciele związków.

- Przedstawione zało­że­nia planu techniczno-ekonomicznego dla kopalń Kompanii prze­wi­dują m.in. dra­styczne cię­cie kosz­tów oso­bo­wych, na co nie ma naszej zgody. Wypowiedzenie poro­zu­mie­nia można odczy­ty­wać jako przy­go­to­wa­nie do pla­no­wa­nych dzia­łań — powie­dział szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Porozumienie z lipca pre­cy­zo­wało zapisy wcze­śniej­szego poro­zu­mie­nia, zawar­tego mię­dzy ówcze­snym rzą­dem a stroną związ­kową w stycz­niu zeszłego roku. Uzgodniono wów­czas, że przej­ście pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych w Kompanii Węglowej do tzw. Nowej Kompanii Węglowej (dziś — Polskiej Grupy Górniczej) odbę­dzie się w try­bie arty­kułu 23 prim Kodeksu Pracy, czyli z zacho­wa­niem dotych­cza­so­wych warun­ków pracy i wynagrodzenia.

W lipcu strony uzgod­niły dodat­kowo, że warunki te pozo­staną nie­zmie­nione do czasu zawar­cia zakła­do­wego układu zbio­ro­wego pracy, jed­nak nie dłu­żej niż przez okres jed­nego roku od dnia przej­ścia pra­cow­ni­ków do nowego podmiotu.

Sygnatariuszem lip­co­wego poro­zu­mie­nia była też spółka Węglokoks ROW (obec­nie PGG); wypo­wie­dze­nie posta­no­wień tego doku­mentu przez KW jest rów­no­znaczne z wypo­wie­dze­niem także przez tę spółkę.

Wypowiedzenie poro­zu­mie­nia daje moż­li­wość wcze­śniej­szej zmiany warun­ków wyna­gro­dze­nia gór­ni­ków — np. rezy­gna­cję z czę­ści należ­nych gór­ni­kom świad­czeń, jak czter­na­sta pen­sja (np. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej zawie­szono jej wypłatę na trzy lata) i inne dodatki. Pozbawienie pra­cow­ni­ków tego typu świad­czeń ozna­cza­łoby zauwa­żalny spa­dek śred­niego wyna­gro­dze­nia, bez obniżki sta­wek zasadniczych.

Nieoficjalnie przed­sta­wi­ciel kie­row­nic­twa Kompanii powie­dział PAP, że zacho­wu­jąc lip­cowe poro­zu­mie­nie zarząd PGG po prze­ję­ciu kopalń miałby „zwią­zane ręce” do jakich­kol­wiek dzia­łań w sfe­rze wyna­gro­dzeń. Tymczasem od lipca ubie­głego roku sytu­acja na rynku węgla jesz­cze się pogor­szyła, zakła­dano też, że nowa Kompania powsta­nie znacz­nie wcze­śniej; teraz nowe realia wymu­szają więk­sze oszczęd­no­ści — tłu­ma­czył przed­sta­wi­ciel Kompanii. Utrzymanie dotych­cza­so­wych warun­ków przez rok unie­moż­li­wi­łoby oszczęd­no­ści w tej sferze.

Oficjalnie spółka nie komen­tuje wypo­wie­dze­nia porozumienia.

- Jesteśmy w trak­cie roz­mów ze stroną spo­łeczną; na tym eta­pie wszel­kie komen­ta­rze byłyby nie­sto­sowne — powie­dział rzecz­nik spółki Tomasz Głogowski.

 

Artykuł pocho­dzi ze strony: www.nettg.pl