III Biesiada Piwna

2011-12-01

A- A A+

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy PG SILESIA orga­ni­zuje „III BIESIADĘ PIWNĄ”, która odbę­dzie się 10 grud­nia 2011 roku w OSP Bestwina od godz.17.00.
Osoby zain­te­re­so­wane uczest­ni­cze­niem w tej tra­dy­cyj­nej impre­zie pro­szone są o wpi­sy­wa­nie się na listę w sie­dzi­bie związku.
Istnieje moż­li­wość zapi­sa­nia osoby towa­rzy­szą­cej. Można rów­nież zapi­sać się tylko na pamiąt­kowy kufel.
Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy.