Rada Miejska Czechowic-Dziedzic podjęła Uchwałę i poparła PG SILESIA

2013-04-28

A- A A+

W dniu 23 kwietna 2013r podczas obrad Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przedstawiciele załogi omówili sytuację w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo w związku z planowaną budową drogi S1 w wariancie A, biegnącą nad złożami będącymi w polu wydobywczym kopalni SILESIA jak i złóż rezerwowych. Przedstawiono zagrożenia zaniechania dalszych inwestycji przez właściciela kopalni, możliwą utratę miejsc pracy, bezpowrotne zmarnowanie złoża, degradację środowiska oraz zmarnowanie blisko 600 mln zł zainwestowanych w rozwój przedsiębiorstwa środków finansowych.
Po wysłuchaniu wszystkich argumentów oraz wyjaśnień burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta ,Radni Rady Miejskiej jednogłośnie podjęli Uchwałę wrażającą stanowczy przeciw wobec wariantowego przebiegu drogi.

Poniżej treść Uchwały:

Uchwała Nr XXXVII 13

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Z dnia 23 kwietnia 2013 r

W sprawie sprzeciwu dotyczącego planowanego, wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S1 na
odcinku od węzła „ Kosztowy II do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej w wariancie A

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

Uchwala:

& 1. Wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanego, wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej, w wariancie A, ze względu na ograniczenie możliwości rozwoju Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” które jest jednym z największych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice i zatrudniającym znaczną część mieszkańców naszej gminy, powiatu bielskiego oraz województwa śląskiego.

&2. Uzasadnienie sprzeciwu zawiera załącznik do uchwały

&3. Uchwałę przesyła się:

-Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

-Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

– Marszałkowi Województwa Śląskiego

– Wojewodzie Śląskiemu

-Parlamentarzystą okręgu wyborczego nr 27 i nr 78

-Zarządowi Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA Sp. z o.o.

&4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic

&5. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Rady Miejskiej
Damian Żelazny