Rada Miejska Czechowic-Dziedzic podjęła Uchwałę i poparła PG SILESIA

2013-04-28

A- A A+
Głosowanie

W dniu 23 kwietna 2013r pod­czas obrad Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przed­sta­wi­ciele załogi omó­wili sytu­ację w jakiej zna­la­zło się przed­się­bior­stwo w związku z pla­no­waną budową drogi S1 w warian­cie A, bie­gnącą nad zło­żami będą­cymi w polu wydo­byw­czym kopalni SILESIA jak i złóż rezer­wo­wych. Przedstawiono zagro­że­nia zanie­cha­nia dal­szych inwe­sty­cji przez wła­ści­ciela kopalni, moż­liwą utratę miejsc pracy, bez­pow­rotne zmar­no­wa­nie złoża, degra­da­cję śro­do­wi­ska oraz zmar­no­wa­nie bli­sko 600 mln zł zain­we­sto­wa­nych w roz­wój przed­się­bior­stwa środ­ków finan­so­wych.
Po wysłu­cha­niu wszyst­kich argu­men­tów oraz wyja­śnień bur­mi­strza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta ‚Radni Rady Miejskiej jed­no­gło­śnie pod­jęli Uchwałę wra­ża­jącą sta­now­czy prze­ciw wobec warian­to­wego prze­biegu drogi.

Poniżej treść Uchwały:

Uchwała Nr XXXVII 13

Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

Z dnia 23 kwiet­nia 2013 r

W spra­wie sprze­ciwu doty­czą­cego pla­no­wa­nego, warian­to­wego prze­biegu drogi eks­pre­so­wej S1 na
odcinku od węzła „ Kosztowy II do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej w warian­cie A

Na pod­sta­wie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samo­rzą­dzie gminnym

(tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

Uchwala:

& 1. Wyraża sta­now­czy sprze­ciw wobec pla­no­wa­nego, warian­to­wego prze­biegu drogi eks­pre­so­wej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej, w warian­cie A, ze względu na ogra­ni­cze­nie moż­li­wo­ści roz­woju Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” które jest jed­nym z naj­więk­szych przed­się­biorstw dzia­ła­ją­cych na tere­nie Gminy Czechowice-Dziedzice i zatrud­nia­ją­cym znaczną część miesz­kań­ców naszej gminy, powiatu biel­skiego oraz woje­wódz­twa śląskiego.

&2. Uzasadnienie sprze­ciwu zawiera załącz­nik do uchwały

&3. Uchwałę prze­syła się:

–Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

–Dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

- Marszałkowi Województwa Śląskiego

- Wojewodzie Śląskiemu

–Parlamentarzystą okręgu wybor­czego nr 27 i nr 78

–Zarządowi Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA Sp. z o.o.

&4. Wykonanie uchwały powie­rza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic

&5. Uchwała wcho­dzi z życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Rady Miejskiej
Damian Żelazny

[nggal­lery id=25]