Nowy układ zbiorowy w spółce MSE

2017-09-14

A- A A+
4040b17e776e7d0c03450cc56d8a557b_XL

Związki zawo­dowe dzia­ła­jące w Mining Services and Engineering (MSE) w Czechowicach Dziedzicach, sio­strza­nej spółce PG Silesia wyne­go­cjo­wały z pra­co­dawcą nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Dokument pod­pi­sany 29 sierp­nia zacznie obo­wią­zy­wać od 1 stycz­nia przy­szłego roku.

– Negocjacje były bar­dzo dłu­gie, bo trwały od początku roku, ale efekt koń­cowy jest zado­wa­la­jący. W nowym ukła­dzie udało się zapi­sać wszyst­kie naj­waż­niej­sze dla pra­cow­ni­ków świad­cze­nia. Nikt nie straci na wyna­gro­dze­niu. Dodatkowo pra­cow­nicy zyskają więk­szą sta­bi­li­za­cję – mówi Dariusz Gierek, prze­wod­ni­czący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Węglokoks Energia, która zasię­giem swo­jej dzia­łal­no­ści obej­muje rów­nież pra­cow­ni­ków MSE.
Jak wska­zuje prze­wod­ni­czący, ze względu na spe­cy­ficzny pro­fil dzia­łal­no­ści spółka MSE zatrud­nia pra­cow­ni­ków na bar­dzo róż­nią­cych się od sie­bie zasa­dach. — W 2014 roku MSE kupiła od Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Zakład Ciepłownicy Silesia, który zaopa­truje w ener­gię cieplną kopal­nie Silesia oraz oko­licz­nych miesz­kań­ców. Przy pra­cach zwią­za­nych z pro­duk­cją i dys­try­bu­cją cie­pła, a także z reali­za­cją innych zadań na powierzchni PG Silesia zatrud­nio­nych jest ok. 30 osób. Z kolei pozo­stali pra­cow­nicy firmy w licz­bie ok. 70 osób wyko­nują róż­nego rodzaju pracę pod zie­mią. O ile pierw­szą grupę pra­cow­ni­ków obo­wią­zy­wały dotych­czas zapisy „sta­rego” układu zbio­ro­wego z Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej, to warunki zatrud­nie­nia  pozo­sta­łych pra­cow­ni­ków spółki regu­lo­wał jedy­nie regu­la­min wyna­gra­dza­nia. W nowym ZUZP warunki zatrud­nie­nia wszyst­kich pra­cow­ni­ków MSE zostały ujed­no­li­cone – tłu­ma­czy Dariusz Gierek.
Najważniejsze zapisy nowego Zakładowego Układu Zbiorowego w MSE doty­czą włą­cze­nia do sta­wek zasad­ni­czych wszel­kiego rodzaju dodat­ko­wych skład­ni­ków wyna­gro­dze­nia, które nie wyni­kają bez­po­śred­nio z prze­pi­sów Kodeksu pracy. – Chodzi m.in. o nagrodę z oka­zji  Dnia Energetyka oraz nagrodę roczną potocz­nie zwaną czter­na­stą pen­sją. Takie roz­wią­za­nie jest znacz­nie korzyst­niej­sze dla pra­cow­ni­ków i zapew­nia im więk­szą sta­bi­li­za­cję. Jak mogli­śmy obser­wo­wać w ostat­nich latach, cho­ciażby na przy­kła­dzie spółek węglo­wych, wszel­kie dodat­kowe ele­menty wyna­gro­dze­nia pra­co­dawcy mogą cza­sowo zawie­sić lub w ogóle zli­kwi­do­wać. Natomiast, gdy są one włą­czone do stawki zasad­ni­czej, pra­cow­nik ma pew­ność, że je otrzyma. Ponadto wraz z wzro­stem stawki zasad­ni­czej rosną rów­nież wszel­kie jej pochodne – wska­zuje Dariusz Gierek.
29 sierp­nia przed­sta­wi­ciele związ­ków zawo­do­wych i pra­co­dawcy pod­pi­sali rów­nież dwa poro­zu­mie­nia dodat­kowe, gwa­ran­tu­jące pra­cow­ni­kom MSE utrzy­ma­nie należ­nych świad­czeń w okre­sie przej­ścio­wym, do momentu wej­ścia w życie nowego ZUZP. — Dotyczą one pra­cow­ni­ków, któ­rzy prze­szli do MSE z Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej. Pierwsze z tych poro­zu­mień gwa­ran­tuje tym oso­bom obo­wią­zy­wa­nie zapi­sów „sta­rego” układu zbio­ro­wego do momentu wej­ścia w życie nowego ZUZP. Z kolei dru­gie poro­zu­mie­nie prze­wi­duje utrzy­ma­nie dotych­cza­so­wych zasad doty­czą­cych wypłaty bonów za posiłki pro­fi­lak­tyczne do końca roku. Natomiast od pierw­szego stycz­nia 2018 roku to świad­cze­nie zosta­nie włą­czone do sta­wek zasad­ni­czych – mówi przewodniczący.
Mining Services and Engineering w Czechowicach-Dziedzicach, podob­nie jak PG Silesia należy do cze­skiej grupy EPH, pro­wa­dzą­cej dzia­łal­ność w zakre­sie pro­duk­cji i dys­try­bu­cji ener­gii oraz ciepła.
Materiał pocho­dzi ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl