Rząd podniósł płacę minimalną do 2100 złs

2017-09-14

A- A A+
0c42ea45abce7a419f661851e6eeb0fd_XL

Na wtor­ko­wym posie­dze­niu rząd zade­cy­do­wał o pod­nie­sie­niu płacy mini­mal­nej w 2018 r. do poziomu 2100 zł na umo­wie o pracę i 13,70 zł brutto za godzinę na umo­wie zle­ce­nie. To mniej, niż postu­luje Solidarność. W oce­nie związ­ko­wych eks­per­tów mini­malne wyna­gro­dze­nie za pracę powinno wzro­snąć, co naj­mniej do 2160 zł.

W czerwcu br. rząd zapro­po­no­wał pod­nie­sie­nie mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia w 2018 r. do 2080 zł, czyli o 80 zł, a mini­mal­nej stawki godzi­no­wej z 13 do 13,50 zł. Teraz stawka na umo­wie o pracę wzro­sła o 100 zł. Zdaniem NSZZ „S” nomi­nalny wzrost wyna­gro­dzeń w gospo­darce naro­do­wej powi­nien być nie niż­szy niż 5,8 proc., nato­miast wzrost wyna­gro­dzeń w sfe­rze budże­to­wej powi­nien być nie niż­szy niż 11,2 proc., a płaca mini­malna powinna wzro­snąć o nie mniej niż 8 proc.  Wzrost mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia o 8 proc. przy­bliża płacę mini­malna w rela­cji do prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia do pożą­da­nego poziomu 50 proc. Obecnie to 47,2 proc

Według mini­ster­stwa w wyniku wzro­stu płacy mini­mal­nej zwięk­szą się wpływy do sek­tora finan­sów publicz­nych z tytułu podatku docho­do­wego oraz skła­dek na ubez­pie­cze­nia spo­łeczne, zdro­wotne i fun­du­sze. W efek­cie wzro­stu płacy mini­mal­nej wzro­sną rów­nież dochody roz­po­rzą­dzalne gospo­darstw domo­wych. W warian­cie płacy mini­mal­nej na pozio­mie 2100 zł, dochody pra­cow­ni­ków i ich rodzin wzro­sną o 1,1 mld zł netto — napi­sano w oce­nie MPiPS

Tak naprawdę trudno osza­co­wać, ilu Polaków za mie­siąc pracy dostaje naj­niż­szą pen­sję. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że jest to około 1,3 mln osób, ale w swo­ich bada­niach GUS nie bie­rze pod uwagę firm zatrud­nia­ją­cych mniej niż 10 pra­cow­ni­ków. A to głów­nie w małych przed­się­bior­stwach zarobki są naj­niż­sze, co ozna­cza, że liczba osób z mini­mal­nym wyna­gro­dze­niem może być znacz­nie większa.

Obecnie mini­malne wyna­gro­dze­nie za pracę wynosi 2 tys. zł brutto, czyli „na rękę” 1459 zł. Mimo sys­te­ma­tycz­nego wzro­stu, płaca mini­malna w naszym kraju wciąż jest niż­sza, niż w więk­szo­ści państw tzw. sta­rej Unii. W prze­li­cze­niu na euro płaca mini­malna w Polsce to ok. 470 euro, co sta­nowi mniej niż 25 proc. płacy mini­mal­nej w Luksemburgu. Według danych Eurostatu – Europejskiego Urzędu Statystycznego, mini­malne wyna­gro­dze­nie w tym kraju wynosi 1999 euro. Z kolei w Irlandii, Holandii, Belgii, Niemczech i we Francji płaca mini­malna albo prze­kra­cza 1500 euro, albo zbliża się do tego poziomu. To ozna­cza, że Polak zatrud­niony na mini­mal­nej pen­sji dostaje mniej niż jedną trze­cią tego, co miesz­ka­niec wyżej wymie­nio­nych państw. W zesta­wie­niu Eurostatu nasz kraj zajął 14 miej­sce na 21 państw Unii Europejskiej, wzię­tych pod uwagę w bada­niu. Niższą od Polaków płacę mini­malną mają Słowacy, Chorwaci, Czesi, Litwini, Łoty­sze, Rumunii oraz Bułgarzy. W ostat­nim z tych państw naj­niż­sze wyna­gro­dze­nie za mie­siąc pracy wnosi zale­d­wie ok. 235 euro.

Materiał pocho­dzi ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl/