Prezes IPN z Czechowic-Dziedzic

2016-07-23

A- A A+
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pochodzący z Czechowic-Dziedzic 53-letni dr Jarosław Szarek zwy­cię­żył drugi etap kon­kursu na sta­no­wi­sko pre­zesa Instytutu Pamięci Narodowej i jest teraz ofi­cjal­nym, jedy­nym kan­dy­da­tem, reko­men­do­wa­nym na to sta­no­wi­sko przez Kolegium IPN.

Jarosław Szarek uro­dził się w 1963 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Ukończył miej­scowe Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, a następ­nie histo­rię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1982–89 był m.in. dru­ka­rzem i kol­por­te­rem wydaw­nictw pod­ziem­nych oraz współ­pra­cow­ni­kiem Bielskiego Komitetu Oporu Społecznego. Po stu­diach pra­co­wał jako dzien­ni­karz „Czasu Krakowskiego”, a od 2000 roku zaj­mo­wał się  dzia­łal­no­ścią edu­ka­cyjną w kra­kow­skim oddziale IPN. Był m.in. recen­zen­tem mono­gra­fii naszego regionu, zaty­tu­ło­wa­nej „Od pierw­szego strajku do Trzeciego Szeregu. NSZZ Solidarność Region Podbeskidzie (1980–1983)”, autor­stwa dr. Dariusza Węgrzyna.