Nasz kandydat do Parlamentu Europejskiego

2014-05-13

A- A A+
d_1398686307535e42631e64d

25 maja 2014 odbędą się w naszym kraju wybory depu­to­wa­nych (euro­po­słów), któ­rzy zasiądą w Parlamencie Europejskim kaden­cji 2014–2019. Wśród ubie­ga­ją­cych się o man­dat znaj­duje się Stanisław Szwed, zwią­zany z NSZZ Solidarność nie­prze­rwa­nie od 1980, który kan­dy­duje z czwar­tego miej­sca na ślą­skiej liście Prawa i Sprawiedliwość. Zatem jeżeli chcemy, aby w Parlamencie Europejskim sku­tecz­nie bro­nione były inte­resy pol­skich pra­cow­ni­ków – to gło­sujmy na Stanisława Szweda!

Z ape­lem do wszyst­kich człon­ków i sym­pa­ty­ków Solidarności, do wszyst­kich ludzi, któ­rym nie­obce są pro­blemy pra­cow­ni­cze, o popar­cie związ­ko­wego kan­dy­data Stanisława Szweda w kam­pa­nii wybor­czej i w dniu gło­so­wa­nia do Parlamentu Europejskiego zwró­cił się rów­nież Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność, przy­po­mi­na­jąc w przy­ję­tej uchwale, że Stanisław Szwed

od lat wypeł­nia­jąc man­dat posła RP nigdy nie zapo­mniał, że był i pozo­stał związ­kow­cem. Nie tylko nigdy nie sprze­nie­wie­rzył się naszemu Związkowi, ale zawsze słu­żył nam swoją radą i pomocą, a na forum Sejmu zawsze repre­zen­to­wał inte­resy ludzi pracy upo­mi­na­jąc się o respek­to­wa­nie praw pra­cow­ni­czych, o sprawy ludzi bez­ro­bot­nych, naj­słab­szych, pokrzyw­dzo­nych przez los, o pomoc przy roz­wią­zy­wa­niu roz­licz­nych pro­ble­mów naszego regionu. Zawsze mogli­śmy liczyć na wspar­cie posła Stanisława Szweda – Naszego Posła.

Teraz Stanisław Szwed zamie­rza kon­ty­nu­ować tę samą pracę na szer­szym forum, w Parlamencie Europejskim, gdzie podej­mo­wa­nych jest wiele decy­zji, które mają bez­po­średni wpływ na pol­skie prawo, w tym także na prawo pra­cow­ni­cze, a także na sytu­ację w naszym kraju.

Obecnie Stanisław Szwed po raz czwarty pełni man­dat posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (w latach 1997–2001 repre­zen­to­wał Akcję Wyborczą Solidarność, a od 2005 – Prawo i Sprawiedliwość). Będąc wice­prze­wod­ni­czą­cym sej­mo­wej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zabiega o posza­no­wa­nie praw pra­cow­ni­czych i związ­ko­wych. Jest rów­nież człon­kiem Rady Ochrony Pracy, dzia­ła­ją­cej przy Sejmie RP. W latach 2006–2008 był jej przewodniczącym.

Stanisław Szwed jest człon­kiem NSZZ Solidarność od 1980. W naszym Związku peł­nił różne funk­cje, od prze­wod­ni­czą­cego Komisji Zakładowej, zastępcy prze­wod­ni­czą­cego Zarządu Regionu Podbeskidzie, prze­wod­ni­czą­cego Regionalnej Sekcji Metalowców, aż po członka Komisji Krajowej. Od 2006 – a zatem już dwie kaden­cje – jest prze­wod­ni­czą­cym Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność. „Tygodnik Solidarność” uho­no­ro­wał go tytu­łem „Człowieka Roku 2006”.

Kluczowym celem dzia­łal­no­ści Stanisława Szweda w Parlamencie Europejskim będzie będzie walka z zapi­sami nie­ko­rzyst­nego pakietu klimatyczno-energetycznego, zabie­ga­nie o posza­no­wa­nie praw pra­cow­ni­czych oraz umac­nia­nie dia­logu spo­łecz­nego na szcze­blu euro­pej­skim. Należy bowiem pamię­tać, że do pod­sta­wo­wych zadań Parlamentu Europejskiego należy przy­ję­cie lub odrzu­ce­nie prawa wspól­no­to­wego (unij­nego), podej­mo­wa­nia decy­zji w spra­wach budżetu euro­pej­skiego oraz wybie­ra­nia prze­wod­ni­czą­cego Komisji Europejskiej.

To wła­śnie dla­tego, jak pod­kre­śla Marcin Tyrna, prze­wod­ni­czący Podbeskidzkiej Solidarności

Niezwykle istotną sprawą jest, aby Solidarność miała w przy­szłym Parlamencie Europejskim spraw­dzo­nych ludzi, do jakich bez wąt­pie­nia zali­cza się Stanisław Szwed.

Zatem pamię­tajmy o wybo­rach do Parlamentu Europejskiego i w nie­dzielę 25 maja 2014 gło­sujmy na Stanisława Szweda – lista 4, pozy­cja 4.