12 zł za godzinę. Rada Dialogu Społecznego poparła rządowy projekt o płacy minimalnej

2016-04-09

A- A A+
coins-635873_960_720

Henryk Nakonieczny z NSZZ „Solidarność”, który pro­wa­dził zespół Rady zaj­mu­jący się tą sprawą, oma­wia­jąc pro­jekt uchwały i sta­no­wi­ska RDS wyja­śnił, że stawka już w 2017 r. mogłaby zostać zwa­lo­ry­zo­wana, ponie­waż w pro­jek­cie ustawy zapi­sano coroczny jej wzrost, zgod­nie ze wzro­stem mini­mal­nego wyna­gro­dze­nia za pracę. Taki wskaź­nik wzro­stu jest co roku nego­cjo­wany w Radzie.

Uzgodnienie sta­no­wisk co do opi­nii trwało jesz­cze w środę do póź­nego wie­czora. — Żadna ze stron do końca nie jest zado­wo­lona z tej uchwały, ale na tym polega kom­pro­mis — mówił prze­wod­ni­czący RDS, szef Solidarności Piotr Duda.

12 zł stawka godzi­nowa zgod­nie z pro­jek­tem mia­łaby obej­mo­wać nie tylko osoby na umo­wach zle­ce­nia, ale też samo­za­trud­nio­nych, któ­rzy jed­no­oso­bowo świad­czą usługi dla firm. Projekt pre­cy­zuje kiedy takie roz­wią­za­nie będzie sto­so­wane, m.in. przy zle­ce­niach, w któ­rych wyzna­czono czas ich świadczenia.

Wyłączenia z zasady mini­mal­nego godzi­no­wego wyna­gro­dze­nia za prace mają doty­czyć m.in. rodzin­nych domów pomocy i umów cywil­no­praw­nych przy opiece nad uczest­ni­kami wycieczek.

Projekt zawiera też nowe upraw­nie­nia i roz­sze­rze­nie moż­li­wo­ści kon­troli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Inspekcja będzie kon­tro­lo­wała m.in. czy wyko­nu­jący pracę ma potwier­dzone usta­le­nia umowy na piśmie przed jej rozpoczęciem.

Zbudowanie kom­pro­misu w tak waż­nej kwe­stii otwiera nowe moż­li­wo­ści dia­logu spo­łecz­nego. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed pod­kre­ślił, że jeśli jest uzgod­nie­nie mię­dzy pra­co­daw­cami i związ­kow­cami, to resort, który pro­jekt przy­go­to­wał, ten kom­pro­mis akceptuje.

Materiał pocho­dzi ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl/