RDS: Wiek emerytalny 61 i 66 lat; staż 35 i 40 lat

2016-04-09

A- A A+
7472f7a54453f0433f88d446c7dad0f4_XL

Jest wspólne uzgod­nie­nie związ­ków zawo­do­wych i orga­ni­za­cji pra­co­daw­ców: wiek eme­ry­talny 61 dla kobiet i 66 dla męż­czyzn; staż pracy 35 i 40 lat.

Prezydium Rady Dialogu Społecznego uzgod­niło 7 kwiet­nia 2016 r., że reko­men­da­cja przy­jęta przez zespół ds. ubez­pie­czeń spo­łecz­nych, doty­cząca zmian w usta­wie eme­ry­tal­nej, trafi do kon­sul­ta­cji orga­ni­za­cji wcho­dzą­cych w skład Rady. Przyjęto, że opi­nie zostaną przed­sta­wione przez związki i pra­co­daw­ców w ciągu naj­bliż­szych 2 tygodni.

Chodzi o pre­zy­dencki pro­jekt doty­czący obni­że­nia wieku do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż­czyzn, nie prze­wi­du­jący tzw. kry­te­rium sta­żo­wego. Natomiast w sta­no­wi­sku reko­men­do­wa­nym Prezydium Rady Dialogu Społecznego (z dnia 4 kwiet­nia 2016 r.), wypra­co­wa­nym przez strony pra­cow­ni­ków i pra­co­daw­ców w  Zespole pro­ble­mo­wym ds. ubez­pie­czeń spo­łecz­nych, part­ne­rzy opo­wie­dzieli się za okre­śle­niem wieku eme­ry­tal­nego kobiet na 61 lat, zaś męż­czyzn – na 66 lat.

Strony zgo­dziły się rów­nież na zapis, że naby­cie prawa do eme­ry­tury w przy­padku kobiet byłoby moż­liwe po osią­gnię­ciu 35 lat okre­sów skład­ko­wych, a w przy­padku męż­czyzn — 40 lat. Warunkiem jest, by zewi­den­cjo­no­wany kapi­tał, zebrany przez ubez­pie­czo­nego, pozwa­lał na wyli­cze­nie eme­ry­tury w wyso­ko­ści 130 proc. naj­niż­szej emerytury.

Uzgodniono też, że strony, w ramach naj­bliż­szych prze­glą­dów eme­ry­tal­nych, podejmą się wypra­co­wa­nia warun­ków, które powinny być speł­nione dla zrów­na­nia wieku eme­ry­tal­nego kobiet i mężczyzn.

Konfederacja Lewiatan i Pracodawcy RP zgło­sili do poro­zu­mie­nia zda­nia odrębne.

Anna Grabowska

Materiał pocho­dzi ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl/