Mniej swobody dla pracodawcy w cięciu pensji

2016-04-22

A- A A+
paragraf

Dzięki zmia­nom, jakie mają być wpro­wa­dzone do ustawy o związ­kach zawo­do­wych, pra­co­dawcy nie będą mogli już wyko­rzy­sty­wać spo­rów mię­dzy związ­kami do prze­for­so­wa­nia wła­snych zmian np. w regu­la­mi­nie wyna­gra­dza­nia – infor­muje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jeśli wszyst­kie związki nie poro­zu­mieją się w spra­wie pro­po­zy­cji zmiany np. regu­la­minu wyna­gra­dza­nia, firma będzie musiała uzgad­niać ją z orga­ni­za­cją repre­zen­ta­tywną. Tak wynika z rzą­do­wego pro­jektu nowe­li­za­cji ustawy o związ­kach zawo­do­wych, która tra­fiła do kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych. Ta zmiana ma w prak­tyce ważne zna­cze­nie dla firm. Brak wspól­nego sta­no­wi­ska orga­ni­za­cji zakła­do­wych w spra­wach wyma­ga­ją­cych poro­zu­mie­nia z repre­zen­ta­cją załogi nie będzie już umoż­li­wiał wpro­wa­dze­nia zmian w wer­sji przed­sta­wio­nej przez firmę. Tym samym rację bytu stracą też tzw. żółte związki, czyli te, które przed­sta­wiają sta­no­wi­sko odrębne wobec pozo­sta­łych orga­ni­za­cji, przez co unie­moż­li­wiają zawar­cie wspól­nego poro­zu­mie­nia (dzia­łają na korzyść pracodawcy).

– Taka zmiana zli­kwi­duje lukę w pra­wie wyko­rzy­sty­waną przez pra­co­daw­ców, któ­rym nie zależy na dia­logu z załogą – tłu­ma­czy prof. Wiesława Kozek, kie­row­nik Zakładu Socjologii Pracy i Organizacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Podkreśla też, że więk­sze zna­cze­nie zyskają duże orga­ni­za­cje zakładowe.

– Zmarginalizowane zostaną mniej­sze, nie­ko­niecz­nie tylko te, które mogły podej­mo­wać dzia­ła­nia w prak­tyce słu­żące inte­re­som pra­co­dawcy – uważa Grzegorz Ruszczyk, radca prawny i part­ner w kan­ce­la­rii Raczkowski Paruch.

Materiał pocho­dzi ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl/