Miasteczko Węglowe” stanie w Warszawie

2013-11-19

A- A A+

W środę przed war­szaw­skim Stadionem Narodowym sta­nie „Miasteczko Węglowe”. „Miasteczku” towa­rzy­szyć będzie hap­pe­ning przed­sta­wia­jący „zaślu­biny” węgla z eko­lo­giczną tech­no­lo­gią. Organizatorami wyda­rze­nia, sta­no­wią­cego odpo­wiedź na XIX Konferencję Narodów Zjednoczonych w spra­wie Zmian Klimatu i anty­wę­glowe kam­pa­nie „eko­lo­gów”, są struk­tury bran­żowe NSZZ „Solidarność”: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego oraz Sekretariat Górnictwa i Energetyki.

- W „Miasteczku Węglowym” staną nowo­cze­sne, nisko­emi­syjne piece węglowe. Chcemy w ten spo­sób poka­zać, że ste­reo­ty­powy wize­ru­nek węgla jako paliwa nie­eko­lo­gicz­nego jest błędny. Każdy na wła­sne oczy będzie mógł się prze­ko­nać, że ist­nieją i dzia­łają w prak­tyce nowo­cze­sne tech­no­lo­gie spa­la­nia węgla — zapo­wiada Jarosław Grzesik, prze­wod­ni­czący gór­ni­czej „Solidarności”.
Przed Stadion Narodowy wybiera się też kilka bry­gad gór­ni­ków, któ­rzy opo­wie­dzą chęt­nym o swo­jej pracy i o tym, jak na prze­strzeni ostat­nich lat zmie­nił się spo­sób wydo­by­wa­nia i korzy­sta­nia z tego paliwa.

Ważnym ele­men­tem hap­pe­ningu będzie przed­sta­wie­nie „zaślu­bin” węgla z eko­lo­giczną tech­no­lo­gią. Po cere­mo­nii „orszak weselny” prze­ma­sze­ruje przed Stadionem Narodowym. — To, nie ukry­wam, ele­ment nawią­zu­jący do agre­syw­nych dzia­łań orga­ni­za­cji Greenpeace, któ­rej dzia­ła­cze urzą­dzają sym­bo­liczne pogrzeby węgla. My twier­dzimy, że infor­ma­cje o śmierci węgla są zde­cy­do­wa­nie przed­wcze­sne, węgiel ma się dobrze i wła­śnie bie­rze ślub — pół żar­tem, pół serio stwier­dza Grzesik.
Wyjaśnia, że zdaje sobie sprawę, iż więk­szość Polaków jest prze­ko­nana do węgla jako taniego nośnika ener­gii, choć zara­zem nie wie, jakie skutki odno­szą agre­sywne kam­pa­nie „eko­ter­ro­ry­stów” z Greenpeace, stąd pomysł na humo­ry­styczne potrak­to­wa­nie naj­zu­peł­niej poważ­nego tematu tech­no­lo­gii czy­stego spa­la­nia węgla.
– Węgiel jest tanim nośni­kiem ener­gii, a dzięki nowym tech­no­lo­giom — rów­nież pali­wem eko­lo­gicz­nym. W dodatku mamy go w Polsce pod dostat­kiem — mówi. — Jednak trzeba o tym cały czas przy­po­mi­nać, aby bro­nić się przed agre­sywną kam­pa­nią anty­wę­glo­wych ide­olo­gów, któ­rzy zamiast bez­piecz­nego węgla wolą nie­bez­pieczne elek­trow­nie ato­mowe, bio­masę, któ­rej pro­mo­wa­nie jest jedną z przy­czyn klęsk głodu w kra­jach Trzeciego Świata czy farmy wia­tra­ków, zabi­ja­jące ptaki i nisz­czące lokalne eko­sys­temy — dodaje.

Miasteczko Węglowe” sta­nie przy Stadionie Narodowym od strony alei Zielenieckiej, naprze­ciw wej­ścia dla gości szczytu kli­ma­tycz­nego. Happening roz­pocz­nie się o godz. 11.00 i potrwa do 14.00. Ceremonię „ślubną” węgla zapla­no­wano na godzinę 12.00.