Negocjacje płacowe na 2014 r

2014-04-03

A- A A+

W ponie­dzia­łek 31 marca o godzi­nie 18.00 zostało pod­pi­sane poro­zu­mie­nie pomię­dzy związ­kami zawo­do­wymi a Dyrekcją firmy.

Strony poro­zu­mie­nia usta­liły iż roz­mowy dot usta­le­nia rocz­nego wskaź­nika przy­ro­stu prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia dla pra­cow­ni­ków PG SILESIA na 2014 rok, zostają WARUNKOWO ZAWIESZONE DO KOŃCA CZERWCA br. 

Strony poro­zu­mie­nia usta­liły pięć punk­tów warun­ku­ją­cych zawie­sze­nie rozmów.

Bliższe infor­ma­cję w tej spra­wie można uzy­skać w sie­dzi­bie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA oraz w naszych tabli­cach ogłoszeń.