Odnowiony ołtarz św Barbary

2017-04-15

A- A A+


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA pod­jęła Uchwalę o wyre­mon­to­wa­niu ołta­rzu św Barbary znaj­du­ją­cego się na Cechowni kopalni.

Ołtarz był już nad­szarp­nięty zębem czasu i wyma­gał odświe­że­nia i gene­ral­nego remontu. Obraz został ścią­gnięty, wyczysz­czony i odno­wiony, a sam ołtarz zyskał nową paletę barw. Opiekę nad tym miej­scem zawsze spra­wo­wała Zakładowa Solidarność i tak już zosta­nie na zawsze. To ważne miej­sce w histo­rii kopalni a i sam obraz świę­tej ma długą i cie­kawą histo­rię. Szczęść Boże na zawsze pozo­sta­nie z tą kopal­nią i jej gór­ni­kami! Dziękujemy wszyst­kim za pomoc przy reno­wa­cji i odno­wie­niu tego szcze­gól­nego miej­sca. Niech św Barbara ma nas zawsze w swo­jej opiece

W imie­niu Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
prze­wod­ni­czący
Dariusz Dudek

20170404_080155

20170414_092120

20170404_080315

20170414_092047