Skarga na dłuższy okres rozliczeniowy. „S” pisze do KE

2014-01-21

A- A A+

NSZZ „Solidarność” skie­ro­wał dziś do Komisji Europejskiej skargę na wpro­wa­dzoną nie­dawno nowe­li­za­cję Kodeksu pracy. Dotyczy ona m.in. łama­nia dyrek­tywy o cza­sie pracy.

Prezydium Komisji Krajowej zde­cy­do­wało o wnie­sie­niu skargi w czwar­tek. Eksperci NSZZ „Solidarność” zwra­cają uwagę na nie­zgod­ność zmian w Kodeksie z posta­no­wie­niami dyrek­tywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listo­pada 2003 r. doty­czą­cej nie­któ­rych aspek­tów orga­ni­za­cji czasu pracy.

- Podstawowy zarzut doty­czy nad­mier­nego otwar­cia moż­li­wo­ści wydłu­że­nia okresu roz­li­cze­nio­wego czasu pracy w pol­skim Kodeksie pracy – tłu­ma­czy prof. Marcin Zieleniecki z Biura Eksperckiego KK, który przy­go­to­wał skargę. — Unijna dyrek­tywa dopusz­cza to w odnie­sie­niu do nie­któ­rych kate­go­rii pra­cow­ni­ków oraz w wyjąt­ko­wych wypad­kach. Natomiast nasz usta­wo­dawca daje moż­li­wość zasto­so­wa­nia takiego roz­wią­za­nia wobec każ­dego pra­cow­nika, jeżeli prze­ma­wiają za tym „obiek­tywne powody” – a zatem w każ­dym przy­padku – wyja­śnia Zieleniecki.

Wśród zarzu­tów, o jakich „S” infor­muje Komisję Europejską, zna­la­zły się rów­nież kwe­stie bez­pie­czeń­stwa i zdro­wia pra­cow­ni­ków, które nie zostały uwzględ­nione w nowych przepisach.

– Ustawa umoż­li­wia­jąca wydłu­że­nie do 12 mie­sięcy okresu roz­li­cze­nio­wego czasu pracy dopusz­cza sto­so­wa­nie tego nie­ko­rzyst­nego roz­wią­za­nia w odnie­sie­niu do osób, które wyma­gają ochrony, np. kobiet w ciąży, pra­cow­ni­ków opie­ku­ją­cych się dziećmi do lat 4 czy pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych w warun­kach szcze­gól­nie uciąż­li­wych i szcze­gól­nie szko­dli­wych dla zdro­wia – mówi Marcin Zieleniecki.

Szczególne kon­tro­wer­sje „S” budzi też wpro­wa­dze­nie moż­li­wo­ści sto­so­wa­nia 12-miesięcznego okresu roz­li­cze­nio­wego do pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych przy pil­no­wa­niu mie­nia lub ochro­nie osób oraz pra­cow­ni­ków zakła­do­wych straży pożar­nych i zakła­do­wych służb ratow­ni­czych w sys­te­mie rów­no­waż­nego czasu pracy, w któ­rym dopusz­czalne jest prze­dłu­że­nie dobo­wego wymiaru czasu pracy do 24 godzin na dobę. „Ten sys­tem czasu pracy jest szcze­gól­nie uciąż­liwy dla pra­cow­ni­ków. Zatrudnienie w tym sys­te­mie czasu pracy nega­tyw­nie wpływa nie tylko na stan zdro­wia pra­cow­nika, ale także odbywa się kosz­tem jego życia pry­wat­nego” — czy­tamy w skar­dze do KE.

Solidarność” ma też zastrze­że­nia do trybu, w jaki pra­co­dawca może wpro­wa­dzić w przed­się­bior­stwie wydłu­żony okres roz­li­cze­niowy. Zgodnie z nowymi prze­pi­sami, usta­le­nie takiego roz­wią­za­nia może nastą­pić w ukła­dzie zbio­ro­wym pracy lub w poro­zu­mie­niu ze związ­kami zawo­do­wymi. Jeśli jed­nak nie dzia­łają one na tere­nie firmy, takie poro­zu­mie­nie ma być zawie­rane z przed­sta­wi­cie­lami pra­cow­ni­ków wyło­nio­nymi w try­bie przy­ję­tym u danego pra­co­dawcy. „Pracodawca nie ma inte­resu w tym, aby zapro­po­no­wać zakła­do­wej orga­ni­za­cji związ­ko­wej pod­ję­cie roko­wań nad zawar­ciem nowego lub zmianą dotych­czas obo­wią­zu­ją­cego układu zbio­ro­wego pracy, skoro inte­re­su­jące z jego punktu widze­nia roz­wią­za­nie prawne może wpro­wa­dzić w dro­dze poro­zu­mie­nia zbio­ro­wego (…) Formuła poro­zu­mie­nia wyklu­cza jaki­kol­wiek kom­pro­mis pomię­dzy part­ne­rami spo­łecz­nymi” — napi­sali eksperci.

Pełną treść skargi można zna­leźć tutaj, a decy­zję Prezydium KK – tutaj. Podpisanie doku­mentu przez szefa Związku można zoba­czyć tutaj.

To już kolejna skarga wno­szona przez NSZZ „Solidarność” do Komisji Europejskiej. Pierwsza, zło­żona we wrze­śniu 2012 r., doty­czyła nad­uży­wa­nia umów na czas okre­ślony i zakoń­czyła się wsz­czę­ciem postę­po­wa­nia wobec Polski w grud­niu 2013 r.

Materiał pocho­dzi ze strony www.solidarnosc.org.pl