Negocjacje Płacowe

2014-01-22

A- A A+

Na pod­sta­wie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy przed­sta­wi­ciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA wystą­pili do pra­co­dawcy o pod­ję­cie roko­wań, któ­rych celem będzie usta­le­nia rocz­nego wskaź­nika przy­ro­stu prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia dla pra­cow­ni­ków spółki na 2014 rok.

Pierwsze spo­tka­nie zespo­łów nego­cja­cyj­nych odbyło się 22.01.2014r o godz.10.00 w sie­dzi­bie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Strona związ­kowa zawnio­sko­wała o przy­go­to­wa­nie przez pra­co­dawcę potrzeb­nych danych które pozwolą na ocenę reali­za­cji wyna­gro­dzeń za 2013 rok oraz mate­ria­łów które pomogą okre­ślić obecną kon­dy­cję finan­sowa spółki. Kolejne spo­tka­nie nego­cja­cyjne strony usta­liły na 3 luty 2014 roku.

Zgodnie z zapi­sami ZUZP strony maja czas na wypra­co­wa­nie poro­zu­mie­nia w tym zakre­sie do 31 marca bie­żą­cego roku.

Ponadto przed­sta­wi­ciele NSZZ „Solidarność” popro­sili o spo­tka­nie z Zarządem firmy w celu omó­wie­nia zało­żeń spółki oraz budżetu na 2014 rok.

O postę­pach w pro­ce­sie nego­cja­cji będziemy infor­mo­wali Was na bieżąco.

Przewodniczący
Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
Dariusz Dudek