NEWSilesia październik 2013

2013-10-30

A- A A+

W kolej­nym wyda­niu NEWSilesia przed­sta­wię aktu­alne infor­ma­cje doty­czące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Rozpocznę od przed­sta­wie­nia sta­ty­styki wypad­ków za trzy kwar­tały bie­żą­cego roku. W okre­sie tym odno­to­wa­li­śmy 11 wypad­ków przy pracy. W ana­lo­gicz­nym okre­sie roku ubie­głego takich zda­rzeń było 12. Jest więc w tej kwe­stii mini­malna poprawa. Dodać rów­nież należy że wszyst­kie wypadki były wypad­kami lek­kimi. Pamiętamy rów­nież że na początku roku miał miej­sce wypa­dek zbio­rowy, gdzie poszko­do­wa­nych zostało sześć osób. Biorąc więc pod uwagę liczbę poszko­do­wa­nych, rok ubie­gły jest zbli­żony do bie­żą­cego. Natomiast samych zda­rzeń wypad­ko­wych w trzech kwar­ta­łach roku 2012 było 12, w roku 2013 takich zda­rzeń było 6. Najczęstsze przy­czyny wypad­ków przy pracy to nie­do­sta­teczna wytrzy­ma­łość czyn­nika materialnego-6, potknię­cie się, pośli­zgnię­cie i upadek-2, zetknię­cie się z rucho­mymi ele­men­tami maszyn i urządzeń-1, pochwycenie-1, naje­cha­nie lub doci­śnię­cie środ­kiem transportowym-1. Chciałbym przed­sta­wić jesz­cze jedną sta­ty­stykę, zesta­wie­nie wypad­ków według stażu pracy. Pracownicy o stażu do trzech lat– 9 wypad­ków, od trzech do dziesięciu-0, od dzie­się­ciu do dwudziestu-0, ponad dwa­dzie­ścia lat stażu-2 wypadki. Z tego zesta­wia­nia wynika że naj­wię­cej wypad­ków zda­rza się pra­cow­ni­kom mało doświad­czo­nym, a następ­nie pra­cow­ni­kom o bar­dzo dużym stażu i doświadczeniu.

Powoli zbliża się okres „Barbórki”, z ana­liz wynika że wła­śnie w tym okre­sie odno­to­wuje się zwięk­szoną liczbę wypad­ków. Dlatego też ape­luję o roz­wagę i zacho­wa­nie wszyst­kich stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa przy wyko­ny­wa­niu robót, zarówno na dole, jak i na powierzchni kopalni.
W dal­szej czę­ści tek­stu przejdę do bie­żą­cych wyda­rzeń w PG SILESIA. Tematem który wzbu­dził w ostat­nim cza­sie duże zain­te­re­so­wa­nie, jest trwa­jący wła­śnie kon­kurs BHP. Odbywa się on pod hasłem „PRACUJĘ BEZPIECZNIE 2013”. Jego zada­niem jest posze­rze­nie wia­do­mo­ści z zakresu BHP oraz pro­mo­wa­nie bez­piecz­nego wyko­ny­wa­nia prac. Współzawodnictwo prze­biega w trzech eta­pach: eli­mi­na­cje, pół­fi­nał i finał. Aktualnie jeste­śmy po eli­mi­na­cjach i chcę pod­kre­ślić że poziom wie­dzy zapre­zen­to­wany na tym eta­pie przez uczest­ni­ków, jest naprawdę wysoki. Do pół­fi­nału zakwa­li­fi­ko­wało się 30 pra­cow­ni­ków któ­rzy zdo­byli w eli­mi­na­cjach naj­wię­cej punk­tów. Półfinał odbę­dzie się 20 listo­pada i wyłoni dzie­się­ciu naj­lep­szych, któ­rzy zmie­rzą się w finale. Dla zwy­cięz­ców oraz fina­li­stów prze­wi­dziano wyso­kie nagrody pieniężne.

Początkiem paź­dzier­nika zostały oddane do użytku pra­cow­ni­ków nowe auto­maty do dys­try­bu­cji napo­jów. Zostały rów­nież zaku­pione dla całej załogi bidony. Cześć osób która nie pobrała jesz­cze bido­nów, powinna to zro­bić w naj­bliż­szym cza­sie. Od 15 listo­pada nie będzie już można zwo­zić na dół napo­jów w opa­ko­wa­niach innych, niż te w które wypo­sa­żyła nas kopal­nia. Dotyczy to rów­nież firm świad­czą­cych usługi dla PG Silesia. Firmy te rów­nież muszą wypo­sa­żyć swo­ich pra­cow­ni­ków w bidony posia­da­jące dopusz­cze­nia do sto­so­wa­nia na dole kopalni.
Wszyscy zda­jemy sobie sprawę jak ważną rolę w kwe­stii bez­pie­czeń­stwa odgry­wają szko­le­nia. W dniach 18 i 25 paź­dzier­nika odbyły się szko­le­nia dla osób dozoru niż­szego. Ich tema­tem było mię­dzy innymi: pro­wa­dze­nie robót w warun­kach zagro­że­nia meta­no­wego, prawo górniczo-geologiczne, wen­ty­la­cja, mier­nic­two, geo­lo­gia, kul­tura tech­niczna oraz ana­liza bez­pie­czeń­stwa w PG SILESIA i w całym gór­nic­twie. Każde szko­le­nie koń­czy się testem spraw­dza­ją­cym wia­do­mo­ści uczest­ni­ków z oma­wia­nych tema­tów. Następne takie szko­le­nie odbę­dzie się 8 listo­pada. W ten spo­sób wszyst­kie osoby dozoru niż­szego zostaną prze­szko­lone w powyż­szym zakresie.

Inną formą pro­mo­wa­nia bez­piecz­nej pracy jest poka­zy­wa­nie poten­cjal­nych zagro­żeń. 27 wrze­śnia grupa naszych pra­cow­ni­ków w licz­bie 37, uczest­ni­czyła w poka­zie wybu­chu pyłu węglo­wego na Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Zaprezentowano tam rów­nież spo­sób gasze­nia palą­cego się metanu. Jest to już kolejna grupa która na wła­sne oczy mogła zoba­czyć skutki naj­więk­szego nie­bez­pie­czeń­stwa jakim w gór­nic­twie jest wybuch pyłu węglowego.