NEWSilesia – listopad 2014

2014-11-19

A- A A+

Dzisiaj, podob­nie jak w każ­dym nume­rze NEWSilesia aktu­alne infor­ma­cje na temat bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy.

Za nami trzeci kwar­tał 2014 roku. Czas pod­su­mo­wać ten okres w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa pracy. Przedstawię więc sta­ty­stykę wypad­ków za dzie­więć mie­sięcy bie­żą­cego roku. Za okres od stycz­nia do wrze­śnia zostało zgło­szo­nych dzie­sięć wypad­ków przy pracy, wszyst­kie zostały zakwa­li­fi­ko­wane jako lek­kie. W tym samym okre­sie roku ubie­głego wypad­ków było jede­na­ście, rów­nież wszyst­kie uznane zostały jako lek­kie, w roku 2012 wypad­ków zgło­szo­nych było 12, w tym 11 lek­kich, dwu­na­sty jak pamię­tamy nie­stety był wypad­kiem śmier­tel­nym. Jak widać z powyż­szego zesta­wie­nia poziom bez­pie­czeń­stwa w naszej kopalni nie­znacz­nie się popra­wia. Oczywiście daleki jestem od stwier­dze­nia że jest dobrze. Wręcz odwrot­nie, uwa­żam że poziom bez­pie­czeń­stwa nie jest zado­wa­la­jący. Jestem zda­nia że wielu zda­rzeń można unik­nąć. Wg mojej opi­nii czę­stymi przy­czy­nami wypad­ków są pośpiech, nie­uwaga, ale i pre­sja prze­ło­żo­nych. Wielokrotnie ape­lo­wa­łem do osób dozoru aby w swo­ich oddzia­łach więk­szą uwagę przy­wią­zy­wały do bez­piecz­nego wyko­ny­wa­nia prac. To wła­śnie osoby dozoru odpo­wia­dają za orga­ni­za­cję pracy w swoim rejo­nie, w taki spo­sób aby była ona bez­pieczna. Zwracam się rów­nież do pra­cow­ni­ków, pamię­taj­cie, wasze bez­pie­czeń­stwo w głów­nej mie­rze zależy od was samych. W uzu­peł­nie­niu tej sta­ty­styki dodam iż od 1 paź­dzier­nika do 10 listo­pada zostały zgło­szone trzy wypadki przy pracy. Zbliża się „Barbórka”, zróbmy wszystko żeby nie wyda­rzył się już żaden wypa­dek i aby­śmy 4 grud­nia mogli podzię­ko­wać Św. Barbarze za cało­roczną opiekę.
Następnym tema­tem który chciał­bym dzi­siaj poru­szyć jest trwa­jący w PG SILESIA kon­kurs „Pracuję Bezpiecznie 2014”. Do kon­kursu zgło­siła się więk­sza ilość pra­cow­ni­ków niż w roku ubie­głym. To pocie­sza­jące że z roku na rok zain­te­re­so­wa­nie kon­kur­sem wzra­sta, ozna­cza to, że coraz więk­sza część załogi chce spraw­dzić swoją wie­dzę w zakre­sie BHP. Wiedza teo­re­tyczna nabyta w trak­cie przy­go­to­wań do kon­kursu, na pewno zapro­cen­tuje w prak­tyce. Jesteśmy po eli­mi­na­cjach i pół­fi­nale. Z pierw­szego etapu rywa­li­za­cji zostało wyło­nio­nych 30 osób, które zmie­rzyły się w pół­fi­nale. W tej fazie kon­kursu zawod­nicy musieli zmie­rzyć się z testem wie­lo­krot­nego wyboru. Pytania na tym eta­pie rywa­li­za­cji były trudne i zło­żone, obej­mo­wały swoją tema­tyką zagad­nie­nia dołowe, powierzch­niowe oraz ogól­nej wie­dzy na temat BHP. O tym jak wysoki i wyrów­nany jest poziom tego­rocz­nego współ­za­wod­nic­twa, świad­czy fakt że do finału zakwa­li­fi­ko­wało się dwu­na­stu, a nie jak pla­no­wano dzie­się­ciu zawod­ni­ków. Bezkonkurencyjny na tym eta­pie oka­zał się Mariusz Skotnicki zdo­by­wa­jąc 13 punk­tów, dru­gie miej­sce zajął Konrad Turyna z dwu­na­stoma punk­tami, na trze­cim miej­scu upla­so­wało się 5 uczest­ni­ków z jede­na­stoma punk­tami, a stawkę fina­li­stów uzu­peł­niło 5 pra­cow­ni­ków z dzie­się­cioma punk­tami. Fakt iż w finale zna­la­zło się 12 uczest­ni­ków, spra­wia że będzie on bar­dzo emo­cjo­nu­jący, ponie­waż nagrody pie­niężne otrzyma tylko 10 osób naj­lep­szych w finale.
W tym miej­scu ape­luję do Zarządu oraz Dyrekcji PG SILESIA aby jed­nak uho­no­ro­wać nagrodą pie­niężną całą dwu­nastkę która zna­la­zła się w finale.
Przypominam że nagroda za pierw­sze miej­sce to pięć tysięcy zł., za dru­gie cztery tysiące, za trze­cie trzy tysiące, za miej­sca 4–10 nagroda wynosi tysiąc zł. Szykuje się więc bar­dzo emo­cjo­nu­jący finał który odbę­dzie się 28 listo­pada.
W dal­szej czę­ści arty­kułu dzia­ła­nia firmy popra­wia­jące bez­pie­czeń­stwo i kom­fort pracy.
Zostały zaku­pione 2 szt. apa­ra­tów ratow­nika typu QUAK-5. Stanowią one wypo­sa­że­nie KSRG. Są prze­zna­czone do współ­pracy z urzą­dze­niem bazo­wym sys­temu łącz­no­ści prze­wo­do­wej pomię­dzy bazą ratow­ni­czą a zastę­pem ratow­ni­ków bio­rą­cych udział w akcji. Urządzenie posiada wewnętrzny układ wzmac­nia­nia dźwięku ( pozwala on na wydłu­że­nie dłu­go­ści linii roz­mów­czej do 5000m).
Wymienione zostały zużyte szczotki w czysz­czarce obu­wia gumo­wego zabu­do­wa­nej w rejo­nie pocze­kalni załogi przy szy­bie nr 3 na poz. VI.
Zgodnie z har­mo­no­gra­mem został ukoń­czony remont czę­ści sani­tar­nej łaźni kobiet popra­wia­jąc tym samym kom­fort pracy naszych pań. Przypomnę w tym miej­scu iż powyż­szy remont został prze­pro­wa­dzony na wnio­sek komi­sji bez­pie­czeń­stwa.
Na koniec wła­śnie infor­ma­cje z ostat­niego posie­dze­nia Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Komisja obra­do­wała 29 wrze­śnia, zostały zło­żone nastę­pu­jące wnio­ski:
– pod­jąć dzia­ła­nia zmie­rza­jące do reali­za­cji zale­głych wnio­sków
– wyre­mon­to­wać prze­cie­ka­jący dach na budynku warsz­tatu EP
– zaku­pić chro­ma­to­graf do labo­ra­to­rium zakła­do­wego
– zabu­do­wać czyt­nik dys­kie­tek iden­ty­fi­ka­cyj­nych w maga­zy­nie głów­nym
– roz­wią­zać pro­blem gnież­dżą­cych się na ZPMW gołębi
– prze­pro­wa­dzić doraźny remont parkingu

Zbliża się Barbórka. Z tej oka­zji skła­dam Wszystkim Pracownikom PG SILESIA ser­deczne życze­nia bez­piecz­nej i spo­koj­nej pracy w kopalni. Wszystkiego naj­lep­szego w życiu zawo­do­wym i pry­wat­nym.
SZCZĘŚĆ BOŻE!