Artykuł Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy — maj 2013

2013-05-13

A- A A+

Kontynuując cykl infor­ma­cji na temat BHPPG SILESIA roz­pocznę od przed­sta­wie­nia sta­ty­styki wypad­ków za pierw­szy kwar­tał roku 2013. W okre­sie tym odno­to­wa­li­śmy trzy wypadki przy pracy. Jeden zbio­rowy, gdzie poszko­do­wa­nych zostało sześć osób, oraz dwa wypadki lek­kie. W ana­lo­gicz­nym okre­sie roku ubie­głego, odno­to­wa­li­śmy osiem zda­rzeń zakwa­li­fi­ko­wa­nych jako wypadki przy pracy. Biorąc pod uwagę liczbę zda­rzeń odno­to­wa­li­śmy zna­czącą poprawę, bio­rąc jed­nak liczbę poszko­do­wa­nych jest ona na takim samym pozio­mie jak w roku 2012.
W dal­szej czę­ści arty­kułu przed­sta­wię naj­now­sze inwe­sty­cje firmy mające na celu poprawę bez­pie­czeń­stwa, jak rów­nież kom­fortu pracy.

Zamówiona została prze­cią­garka łań­cu­chowa do sek­cji obu­dowy zme­cha­ni­zo­wa­nej. Urządzenie zostało zapro­jek­to­wane i skon­stru­owane do pracy w pod­ziem­nych zakła­dach gór­ni­czych i może pra­co­wać w trud­nych warun­kach eks­plo­ata­cji, np. na pochyl­niach o znacz­nym upa­dzie. Przeciągarka służy do prze­cią­ga­nia sek­cji oraz rynien prze­no­śnika ścia­no­wego. Urządzenie posiada napęd elek­tryczny, ste­ro­wany radio­wym ukła­dem ste­ru­ją­cym. Zakup tego urzą­dze­nia w zna­czący spo­sób powi­nien popra­wić bez­pie­czeń­stwo i uła­twić pracę przy likwi­da­cji, oraz zbro­je­niu ścian. Kontynuowane jest dopo­sa­że­nie sta­cji ratow­ni­czej. Zakupionych zostało 15 sztuk sygna­li­za­to­rów BODYGUARD 1000. Urządzenie Bodyguard 1000 zostało wypro­du­ko­wane, aby przy­czy­nić się do bez­pie­czeń­stwa życia, w sytu­acji gdy użyt­kow­nik jest nie­przy­tomny lub gdy potrze­buje nagłej pomocy. Jeśli przez 25 sekund nie jest wykryty żaden ruch i w ciągu kolej­nych ośmiu sekund nie zosta­nie anu­lo­wany stan alar­mowy, Bodyguard 1000 wysyła kie­run­kowo sygnały aku­styczne i optyczne pozwa­la­jąc na szybką loka­li­za­cję będą­cego w sytu­acji zagro­że­nia. Dodatkowo podwójne diody umoż­li­wiają orien­ta­cję w warun­kach złej widocz­no­ści. Migające w cią­gły spo­sób na niskiej czę­sto­tli­wo­ści diody, pozwa­lają na łatwą orien­ta­cję członka zastępu pod­czas nor­mal­nej aktyw­no­ści i umoż­li­wiają pozo­sta­nie widocz­nym dla pozo­sta­łych człon­ków zastępu. Nowe wypo­sa­że­nie poja­wiło się rów­nież na punk­cie opa­trun­ko­wym. Zakupiony został ple­cak z wypo­sa­że­niem medycz­nym dla leka­rza. Plecak posiada nowo­cze­sne i kom­pletne wypo­sa­że­nie, pozwa­la­jące leka­rzowi na sku­teczne pro­wa­dze­nie akcji ratow­ni­czej na dole kopalni. Oprócz tego do punktu opa­trun­ko­wego zaku­pione zostały dwa kom­plety noszy. Nowe nosze poja­wią się także na dole, z takim prze­zna­cze­niem zostało zaku­pione kolejne pięć kom­ple­tów. Jeżeli cho­dzi o wypo­sa­że­nie medyczne zamó­wione zostały rów­nież dwa defi­bry­la­tory. Jeden z nich będzie na wypo­sa­że­niu ZPMW, drugi sta­cji ratow­ni­czej. Urządzenie tego typu służy do przy­wra­ca­nia akcji serca. Będzie rów­nież spro­wa­dzony jeden defi­bry­la­tor ćwi­czebny. Osoby które pomyśl­nie przejdą szko­le­nie będą upraw­nione do obsługi tych urzą­dzeń. Zamówiony został rów­nież Fantom. Urządzenie to służy do ćwi­cze­nia peł­nego zakresu czyn­no­ści resu­scy­ta­cyj­nych, zarówno masażu serca jak i sztucz­nego oddy­cha­nia. Ze względu na to że zamó­wiony Fantom będzie natu­ral­nej wiel­ko­ści i wagi czło­wieka, będzie mógł być wyko­rzy­stany rów­nież do ćwi­czeń trans­portu poszkodowanego.

Dobrą infor­ma­cję mam dla pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych przy drą­że­niu przod­ków w pokła­dzie 330. Komisja dopu­ściła trasę kolejki pod­wie­sza­nej do jazdy ludzi. Czekamy jesz­cze na decy­zję Okręgowego Urzędu Górniczego. Niebawem powin­ni­śmy ją uzy­skać i jazda ludzi w tym rejo­nie sta­nie się moż­liwa. Trwają rów­nież prace kon­cep­cyjne nad wpro­wa­dze­niem w w/w rejo­nie jazdy ludzi prze­no­śni­kami taśmo­wymi. Byłoby to to moim zda­niem naj­lep­sze roz­wią­za­nie jeżeli cho­dzi o jazdę ludzi w tym rejonie.

Tematem który ostat­nio budzi dużo emo­cji jest nowy sys­tem wyda­wa­nia odzieży. Niestety nie jest on dopra­co­wany i nie funk­cjo­nuje pra­wi­dłowo. Na sku­tek Moich inter­wen­cji sys­tem ten do końca maja ma zostać popra­wiony i musi funk­cjo­no­wać popraw­nie. W prze­ciw­nym wypadku będę wnio­sko­wał o przy­wró­ce­nie kart odzie­żo­wych. Do końca maja powinno rów­nież uka­zać się zarzą­dze­nie odno­śnie nowych tabel wyda­wa­nia odzieży. Komisja Bezpieczeństwa te tabele już zatwier­dziła. Nowe zasady wyda­wa­nia są korzyst­niej­sze dla pra­cow­ni­ków. Pojawi się w nich mię­dzy innymi drugi kom­plet odzieży dla pra­cow­ni­ków fizycz­nych powierzchni, poja­wią się też nowe ele­menty wypo­sa­że­nia gór­ni­ków, które dotych­czas były ele­men­tami wypo­sa­że­nia dodatkowego.