Szanowni Państwo!

2015-10-12

A- A A+

W nad­cho­dzą­cych wybo­rach o fotel posła lub sena­tora ubiega się ponad 8 tysięcy kan­dy­da­tów. Wśród nich aż 450 dotych­cza­so­wych par­la­men­ta­rzy­stów. O więk­szo­ści z tych 8 tysięcy nie­wiele wiemy, ale o tych 450. wiemy bar­dzo dużo. Wiemy przede wszyst­kim, jakie podej­mo­wali decy­zje w cza­sie swo­jej aktyw­no­ści w ławach posel­skich i sena­tor­skich. Decyzje, które miały istotny wpływ na nasze życie.

Sprawdzam poli­tyka” to wie­dza! Wiedza o tym, jak posło­wie i sena­to­ro­wie gło­so­wali w takich spra­wach jak czas pracy osób nie­peł­no­spraw­nych, wiek eme­ry­talny, kodeks pracy, obo­wią­zek szkolny sze­ścio­lat­ków, obni­ża­nie podat­ków dla naj­uboż­szych. Przy każ­dym poli­tyku w spo­sób zro­zu­miały i czy­telny zare­je­stro­wane są kon­kretne głosowania.

Sprawdzam poli­tyka”, to pro­ste – przy­go­to­wane przez NSZZ „Solidarność” – narzę­dzie, które szybko i pro­sto odświeża pamięć o gło­so­wa­niach nawet sprzed kilku lat. Warto skon­fron­to­wać to, co mówią dzi­siaj w kam­pa­nii wybor­czej, z tym co robili przez ostat­nie dwie kaden­cje. Wystarczy wejść na pro­fil kon­kret­nego posła czy senatora.

Dobrym przy­kła­dem jest tu Ewa Kopacz, która jako pre­mier chce obni­żać podatki i pod­no­sić wyna­gro­dze­nia Polaków, ale jako poseł gło­so­wała za wydłu­że­niem czasu pracy oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, co w isto­cie zmniej­szyło ich dochody. Głosowała rów­nież za nowe­li­za­cją kodeksu pracy, która wpro­wa­dza­jąc roczny okres roz­li­cze­niowy, zmie­nia­jąc defi­ni­cję doby pra­cow­ni­czej oraz wpro­wa­dza­jąc ela­styczne formy czasu pracy pozba­wiła wielu pra­cow­ni­ków płat­nych nad­go­dzin. To też zna­cząco obni­żyło ich dochody.

Ale pani pre­mier to tylko przy­kład. Strona obej­muje wszyst­kie opcje poli­tyczne. Z jej poziomu mamy dostęp do kon­kret­nego nazwi­ska, klubu par­la­men­tar­nego czy okręgu wybor­czego. Wystarczy ze strony głów­nej klik­nąć Sejm lub Senat i wybrać listę alfa­be­tyczną lub listę okrę­gów. Można rów­nież sko­rzy­stać z okna wyszu­ki­warki (ozna­czo­nej lupą) w gór­nym pra­wym rogu. Dodatkowo przy­go­to­wa­li­śmy zakładkę wybory 2015, gdzie zebra­li­śmy wyłącz­nie osoby star­tu­jące w tych wybo­rach, oraz zakładkę z lide­rami poszcze­gól­nych partii.

Drogi wyborco! My dajemy Ci wie­dzę, a Ty zanim zagło­su­jesz – sprawdź! Decyzja i tak należy do Ciebie.

Zapraszam do korzystania

Piotr Duda