Dodatkowy dzień wolny

2012-10-03

A- A A+
Trybunal Konstytucyjny


Budzący kon­tro­wer­sje prze­pis odbie­ra­jący pra­cow­ni­kom prawo do dnia wol­nego, jeżeli któ­reś ze świąt wypa­dło w dzień wolny, został uchwa­lony wraz z nowe­li­za­cją Kodeksu pracy usta­na­wia­jącą 6 stycz­nia dniem wol­nym od pracy. NSZZ „Solidarność” od razu zaskar­żył nowe regu­la­cje jako naru­sza­jące zasady rów­no­ści wobec prawa i zakaz dys­kry­mi­na­cji w życiu poli­tycz­nym, spo­łecz­nym i gospo­dar­czym. Związek argu­men­to­wał, że prze­pis róż­ni­co­wał sytu­ację prawną pra­cow­ni­ków zatrud­nio­nych u tego samego pra­co­dawcy, czę­sto na tym samym sta­no­wi­sku pracy, w gra­ni­cach tych samych usta­wo­wych mak­sy­mal­nych norm czasu pracy oraz w ramach tego samego sys­temu czasu pracy, ale obję­tych róż­nymi har­mo­no­gra­mami czasu pracy, przez co — w skraj­nych przy­pad­kach — nie­któ­rzy pra­cow­nicy musieli pra­co­wać nawet o 10 dni wię­cej od pozostałych.

Trybunał podzie­lił kry­tyczną opi­nię związ­kow­ców. — Zgodnie z art. 14 Kodeksu pracy oraz art. 66 ust. 2 Konstytucji wszy­scy pra­cow­nicy mają prawo do okre­ślo­nych w usta­wie dni wol­nych od pracy. W związku z tym usta­wowe ogra­ni­cze­nie liczby dni wol­nych od pracy w danym okre­sie roz­li­cze­nio­wym powinno w rów­nej mie­rze doty­czyć wszyst­kich pra­cow­ni­ków i być oparte na racjo­nal­nych i zobiek­ty­wi­zo­wa­nych, a także prze­wi­dy­wal­nych kry­te­riach — brzmi uza­sad­nie­nie orze­cze­nia TK.

Źle się dzieje, jeśli prawo usta­na­wiane jest pod dyk­tando. Tak samo było z ustawą wydłu­ża­jącą wiek eme­ry­talny do 67 roku życia. Tam też prze­są­dziła aryt­me­tyka poli­tyczna, która nie liczy się ze zda­niem eks­per­tów czy z opi­nią spo­łeczną — pod­su­mo­wał Piotr Duda.

Wyrok Trybunału jest osta­teczny. Zakwestionowane prze­pisy stracą moc z chwilą opu­bli­ko­wa­nia orze­cze­nia w Dzienniku Ustaw.