Bony „Barbórkowe” i paczki świąteczne

2012-10-16

A- A A+

Na WNIOSEK NSZZ „Solidarność” została usta­lona wyso­kość bonów towa­ro­wych z oka­zji „Barbórki” i paczek świą­tecz­nych z oka­zji świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy pra­cow­nicy ( a nie tylko Ci któ­rzy w wer­sji pier­wot­nej byli na sta­nie zatrud­nie­nia na dzień 1 listo­pad 2011r) otrzy­mają te świad­cze­nia. Rzeczową argu­men­ta­cją prze­ko­na­li­śmy człon­ków Komisji Socjalnej do zaak­cep­to­wa­nia naszej pro­po­zy­cji! Tak więc, WSZYSCY KTÓRZYZATRUDNIENIPG SILESIA NA DZIEŃ 31 paź­dzier­nik otrzy­mają bony i paczkę świą­teczna! Oprócz tych świad­czeń zapra­szamy pra­cow­ni­ków do działu socjal­nego, aby wypi­sy­wac wnio­ski na paczkę Mikołajkową dla dzieci.

W związku z koniecz­no­ścią uru­cho­mie­nia pro­ce­dury prze­tar­go­wej doty­czą­cej przy­zna­nia paczek świą­tecz­nych dla pra­cow­ni­ków oraz paczek miko­łaj­ko­wych dla dzieci w wieku do 15 lat (rocz­niki od 1997 do 2012) pro­simy o zgła­sza­nie się w pokoju 111 (par­ter biu­rowca) w celu:

1) wypi­sa­nia wnio­sku o udzie­le­nie pomocy rze­czo­wej w for­mie bonów towa­ro­wych z oka­zji bar­bórki – wszy­scy pracownicy

2) wypi­sa­nia wnio­sku o udzie­le­nie pomocy rze­czo­wej w for­mie paczek świą­tecz­nych – pra­cow­nicy, któ­rzy wcze­śniej takiego wnio­sku nie zło­żyli
3) zło­że­nie oświad­cze­nia o docho­dach – pra­cow­nicy, któ­rzy wcze­śniej takiego oświad­cze­nia nie zło­żyli.
4) aktu­ali­za­cji danych doty­czą­cych sytu­acji rodzin­nej (liczby dzieci).

Ze względu na pilną potrzebę roz­po­czę­cia pro­ce­dury prze­tar­go­wej, pro­simy o wypeł­nie­nie w/w doku­men­tów do 26.10.2012

Z gór­ni­czym pozdro­wie­niem Szczęść Boże
prze­wod­ni­czący KZ NSZZ „Solidarność„przy PG SILESIA

Dariusz Dudek