X Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej im. Kazimierza Zachnika

2012-10-31

A- A A+
featured


Nasi chłopcy zajęli miej­sca od 5–8 co można uznać za suk­ces dru­żyny, która przy­stą­piła do tego tur­nieju bez tre­nin­gów. Jak mówili — „pierw­sze koty za płoty”. Zawody wygrała dru­żyna gospo­da­rzy ZG Sobieski, która poko­nała w finale dru­żynę KWK Borynia 2–0. Najlepszym strzel­cem Turnieju oka­zał się Mariusz Mazgaj z ZG Sobieski z sze­ścioma tra­fie­niami.
Drużynę NSZZ Solidarność PG SILESIA repre­zen­to­wali:
– Kamil Dudek
– Łukasz Michalski
– Mateusz Stanoch
– Przemysław Kudzia
– Paweł Pająk
– Patryk Iwaniec
– Tomasz Góra
– Dariusz Gąska
– Kornel Ryszka

Kazimierz Zachnik był wie­lo­let­nim dzia­ła­czem związ­ko­wym, człon­kiem Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S”, gdzie odpo­wia­dał za Dział Interwencyjno-Prawny, i Zarządu Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy. Zmarł w wieku 54 lat.

[nggal­lery id=16]