Białe Błota: Mieszkańcy i „S” kontra rosyjski węgiel

2014-10-29

A- A A+
fot. Jarosław Galusek


Kilkudziesięcioosobowa grupa gór­ni­ków zmie­rza do Białych Błot (woje­wódz­two kujawsko-pomorskie, powiat byd­go­ski), gdzie wes­prze pro­test miesz­kań­ców prze­ciwko ist­nie­ją­cemu w ich miej­sco­wo­ści nie­le­gal­nemu skła­dowi węgla. Funkcjonowanie składu jest żywym dowo­dem na nie­udol­ność rządu, który nie potrafi sobie pora­dzić ani z impor­tem węgla do Polski, ani z jego nie­le­galną dys­try­bu­cją, stąd zaan­ga­żo­wa­nie Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”.

Pikieta roz­pocz­nie się o godzi­nie 16. przed Urzędem Gminy Białe Błota.
– Mamy już dość bez­pra­wia. Może razem uda się nam wygrać z nowymi kró­lami węgla — mają nadzieję orga­ni­za­to­rzy mani­fe­sta­cji.
Górnicza „S” zde­cy­do­wała się na wspar­cie pro­te­stu, bo to kolejny przy­kład nie­sku­tecz­no­ści pol­skich władz w walce z rosyj­skimi gigan­tami węglo­wymi i impor­tem węgla w ogóle.
– To, że te składy nadal funk­cjo­nują w naj­lep­sze świad­czy o nie­udol­no­ści pol­skiego rządu, który nie potrafi sobie z tym pro­ble­mem pora­dzić. Nasze wspar­cie dla miesz­kań­ców Białych Błot jest kon­ty­nu­acją dzia­łań pro­wa­dzo­nych przez gór­ni­czą „Solidarność” od lat. Zawsze byli­śmy prze­ciwni pato­lo­giom zwią­za­nym ze spro­wa­dza­niem węgla z Rosji, a co waż­niej­sze: gło­śno o tym mówi­li­śmy — komen­tuje prze­wod­ni­czący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik.
Podkreśla, że rosyj­ski węgiel znaj­du­jący się w Białych Błotach jest teraz nie­le­gal­nie sor­to­wany i sprze­da­wany. Wszyscy o tym wie­dzą, tym­cza­sem żaden szcze­bel wła­dzy, zarówno samo­rzą­do­wej, pań­stwo­wej, ani nawet wymiar spra­wie­dli­wo­ści nie potrafi tego pro­ce­deru sku­tecz­nie zatrzy­mać.
W dro­dze powrot­nej z Białych Błot gór­nicy zamie­rzają zatrzy­mać się w Inowrocławiu, by na miej­scu oka­zać wspar­cie swoim kole­gom, pra­cow­ni­kom Inowrocławskich Kopalń Soli Solino SA. Od 21 paź­dzier­nika kilku z nich pro­wa­dzi pro­test gło­dowy w związku z bra­kiem reali­za­cji zawar­tych poro­zu­mień i zapi­sów „pakietu socjal­nego” oraz jed­no­stron­nym i bez­praw­nym wypo­wie­dze­niem przez Zarząd dotych­czas obo­wią­zu­ją­cego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).
Protest zaini­cjo­wało 8 związ­kow­ców z „Solidarności”, „Solidarności 80″ oraz Związku Zawodowego Górników w Polsce. Protestujący doma­gają się odwo­ła­nia zarządu IKS Solino SA, zaprze­sta­nia zastra­sza­nia pra­cow­ni­ków, przy­wró­ce­nia do pracy zwol­nio­nego już pra­cow­nika, przy­wró­ce­nia i prze­strze­ga­nia ZUZP oraz powo­ła­nia nie­za­leż­nej od PKN Orlen SA (wła­ści­ciela Solino) rzą­do­wej komi­sji do oceny spraw­no­ści stanu układu logi­stycz­nego maga­zy­nów ropy i paliw.