Nowy kompleks ścianowy dla Silesii

2013-05-24

A- A A+

Famur zakoń­czył pro­duk­cję dru­giego kom­pleksu ścia­no­wego prze­zna­czo­nego do pracy w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia — dowie­dział się por­tal gór­ni­czy nettg.pl z infor­ma­cji prze­ka­za­nych przez spółkę. W środę (22 maja) doko­nano testu kom­pa­ty­bil­no­ści i ofi­cjal­nie prze­ka­zano maszyny przed­sta­wi­cie­lom kopalni.
Pierwszy z zaku­pio­nych przez PG Silesia kom­plek­sów pra­cuje w kopalni od czasu wzno­wie­nia przez nią wydo­by­cia, czyli od kwiet­nia 2012 r.

Umowa na dostawę dru­giego kom­pleksu ścia­no­wego do PG Silesia została zawarta w paź­dzier­niku ub.r. Wart ponad 77 mln zł sys­tem wydo­byw­czy został w pełni zapro­jek­to­wany i wyko­nany przez Famur. W jego skład wcho­dzą: kom­bajn ścia­nowy FS 400/3,3, 170 sztuk sek­cji zme­cha­ni­zo­wa­nej obu­dowy ścia­no­wej Fazos 14/34, prze­no­śnik zgrze­błowy ścia­nowy i pod­ścia­nowy Nowomag oraz wypo­sa­że­nie elektryczne.

- Nowoczesny kom­pleks ścia­nowy pro­duk­cji Famuru jest dru­gim kom­plet­nym sys­te­mem wydo­byw­czym, jaki dostar­czymy do PG Silesia. Pierwszy spraw­dził się już w wyjąt­kowo skom­pli­ko­wa­nych warun­kach górniczo-geologicznych, cha­rak­te­ry­stycz­nych dla pól wydo­byw­czych cze­cho­wic­kiego zakładu. Jesteśmy prze­ko­nani, że kolejny zestaw maszyn i urzą­dzeń ścia­no­wych Famuru istot­nie zwięk­szy efek­tyw­ność wydo­by­cia w Silesii przy jed­no­cze­snym zapew­nie­niu wyso­kiego poziomu bez­pie­czeń­stwa pra­cu­ją­cych przy nim gór­ni­ków — powie­dział pod­czas odbioru maszyn przez zarząd PG Silesia Ireneusz Tomecki, wice­pre­zes Famuru.

- Zakup pierw­szego z kom­plek­sów ścia­no­wych Famuru jest bar­dzo dobrą inwe­sty­cją — jego praca przy­nosi kopalni wymierne efekty. Między innymi dla­tego zde­cy­do­wa­li­śmy się na wybór oferty Famuru w prze­targu na nowy kom­pleks. Niezwykle ważna w codzien­nym zarzą­dza­niu zakła­dem jest dla nas opty­ma­li­za­cja kosz­tów wydo­by­cia, w celu zagwa­ran­to­wa­nia odbior­com jak naj­ko­rzyst­niej­szej ceny koń­co­wej pro­duktu. Wierzymy, że możemy dostar­czać jed­no­cze­śnie tani i wyso­ko­ka­lo­ryczny węgiel, a nowy kom­pleks Famuru w istotny spo­sób pomoże nam zre­ali­zo­wać te zało­że­nia — powie­dział po ofi­cjal­nym odbio­rze maszyn Michal Heřman, pre­zes zarządu PG Silesia.

Pierwszy z zaku­pio­nych przez PG Silesia kom­plek­sów Famuru pra­cuje w kopalni w Czechowicach-Dziedzicach od kwiet­nia 2012 r. Dostawę sprzętu sfi­na­li­zo­wano w grud­niu 2011, a war­tość kon­traktu wynio­sła 70,7 mln zł. Szczególnie istot­nym ele­men­tem pierw­szego kom­pleksu wydo­byw­czego dla Silesi jest obu­dowa ścia­nowa Fazos 14/41, która została zapro­jek­to­wana spe­cjal­nie do zróż­ni­co­wa­nych warun­ków górniczo-geologicznych panu­ją­cych w kopalni. Była to pierw­sza na pol­skim rynku obu­dowa o bar­dzo dużym zakre­sie pracy, obej­mu­ją­cym od 1,6 do 4,1 m wyso­ko­ści ściany, nie wyma­ga­jąca zasto­so­wa­nia nad­sta­wek na spą­gni­cach oraz sto­so­wa­nia prze­dłu­ża­cza mecha­nicz­nego na sto­jaku hydrau­licz­nym. Umieszczony na pozio­mie 681–747 metrów kom­pleks wydo­bywa 7000 ton urobku na dobę.

Materiał pocho­dzi ze strony: www.nettg.pl