Radni powiatowi o drodze S1

2013-05-31

A- A A+
silesia

28 maja na 39. sesji radni Rady Powiatu Bielskiego pod­jęli uchwałę w spra­wie przy­ję­cia sta­no­wi­ska doty­czą­cego pla­no­wa­nego prze­biegu drogi eks­pre­so­wej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku — Białej.

 

Poniżej publi­ku­jemy sta­no­wi­sko rad­nych w tej sprawie:

Rada Powiatu w Bielsku — Białej mając na uwa­dze poprawę dostęp­no­ści komu­ni­ka­cyj­nej i bez­pie­czeń­stwa użyt­kow­ni­ków dróg, uważa za konieczną budowę drogi eks­pre­so­wej S1, w związku z czym ocze­kuje pod­ję­cia decy­zji w tej spra­wie ze strony wła­ści­wych orga­nów Państwa.

Rada Powiatu w Bielsku — Białej wnosi jed­nak o dosto­so­wa­nie pro­po­no­wa­nego prze­biegu drogi eks­pre­so­wej S1 pomię­dzy węzłem „Kosztowy II” w Mysłowicach a węzłem „Suchy Potok” w Bielsku — Białej do per­spek­tyw eks­plo­ata­cyj­nych Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach — Dziedzicach, zatrud­nia­ją­cego na chwilę obecną około 1600 osób z naszego regionu.

Przedstawiony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wariant A drogi S1 może istot­nie ogra­ni­czyć dostęp do dużej czę­ści zaso­bów węgla, które mogłoby wydo­by­wać PG „Silesia” w naj­bliż­szych latach.

W przy­go­to­wa­nie eks­plo­ata­cji nowych złóż PG „Silesia” zain­we­sto­wało kil­ka­set milio­nów złotych.

Ograniczenie moż­li­wo­ści wydo­byw­czych kopalni może poważ­nie wpły­nąć na ren­tow­ność tego przed­się­bior­stwa, dopro­wa­dzić do jego upa­dło­ści i pozba­wić pracy zatrud­nio­nych tam gór­ni­ków. Niewątpliwie wpły­nie to rów­nież na kon­dy­cję wielu firm współ­pra­cu­ją­cych z górnictwem.

Negatywne kon­se­kwen­cje spo­łeczne i eko­no­miczne dla Powiatu Bielskiego, w tym przede wszyst­kim gmin Czechowice-Dziedzice i Bestwina będą łatwe do przewidzenia.

Biorąc pod uwagę powyż­sze, Rada Powiatu w Bielsku-Białej wnosi
o uwzględ­nie­nie zagro­żeń pod­no­szo­nych przez śro­do­wi­sko gór­ni­cze oraz samo­rządy Powiatu Bielskiego przy podej­mo­wa­niu decy­zji co do osta­tecz­nego prze­biegu drogi S1.

aka / czecho.pl, źró­dło: Powiat