Dudek, szef Solidarności w PG Silesia: dość psucia rynku przez KW

2015-05-11

A- A A+
kwk-silesia


Cała branża zwiera szyki widząc, co się dzieje na rynku i widząc, jak KW roz­re­gu­lo­wuje pol­ski rynek cen węgla — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia.

Nie brak w śro­do­wi­sku gór­ni­czym gło­sów, że takie firmy, jak PG Silesia czy LW Bogdanka płacą za pro­jekt, mający na celu docią­gnąć w warun­kach spo­koju spo­łecz­nego Kompanię Węglową do wybo­rów par­la­men­tar­nych. Jak się Pan na tego typu opi­nie zapatruje?

- Przede wszyst­kim, tak dużymi spół­kami pań­stwo­wymi, jak Kompania Węglowa, zarzą­dza się od wybo­rów do wybo­rów, bez spój­nej dłu­go­fa­lo­wej strategii.

Jak spoj­rzy się na Kompanię Węglową na prze­strzeni ostat­nich lat, to zauważy się, że nie ma żad­nego pomy­słu na tę spółkę.

Obecnie, po pierw­szej turze wybo­rów pre­zy­denc­kich widzimy coraz więk­szą ner­wo­wość w eki­pie rzą­dzą­cej. A w spół­kach pań­stwo­wych myślą głów­nie o tym, żeby jakoś prze­trwać na stanowiskach.

Chcę się tutaj odnieść do słów wice­prze­wod­ni­czą­cego Związku Zawodowego Górników w Polsce Wacława Czerkawskiego, któ­rego bar­dzo sza­nuję jako dzia­ła­cza związkowego.

Ciekawe jed­nak, co powie wtedy, kiedy zaczną się zwol­nie­nia w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia, które mogą doty­czyć rów­nież człon­ków Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Co wów­czas powie Wacław Czerkawski? Powie, że Kompania Węglowa ofe­ruje węgiel poni­żej kosz­tów jego wytwo­rze­nia, bo tego wymaga sytu­acja?! My, jako Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, jeste­śmy pod­mio­tem gór­ni­czym chcą­cym na zdro­wych, ryn­ko­wych zasa­dach kon­ku­ro­wać na rynku pol­skim i europejskim.

A więc?

- A zatem, jeżeli ma być dota­cja i pomoc publiczna — to niech obej­mie rów­nież takie pod­mioty, jak Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia czy Lubelski Węgiel Bogdanka. My też pła­cimy podatki! I my także chcemy takiej pomocy.

Sądzi Pan, że jak PG Silesia tup­nie nogą, to coś zmieni?

- To nie będzie tylko PG Silesia, gdyż cała branża zwiera szyki widząc, co się dzieje na rynku i widząc, jak Kompania Węglowa roz­re­gu­lo­wuje pol­ski rynek cen węgla. Dość już psu­cia rynku przez Kompanię Węglową.

Jakie dzia­ła­nia zamier­za­cie podjąć?

- Niebawem odbę­dzie się spo­tka­nie przed­sta­wi­cieli strony spo­łecz­nej ze wszyst­kich spółek węglo­wych — łącz­nie z Kompanią Węglową — jak i władz regio­nal­nych związków.

Na tym spo­tka­niu będziemy się sta­rali przy­jąć sta­no­wi­sko, które zosta­nie skie­ro­wane do zarządu Kompanii Węglowej i wła­ści­ciela, by zaprze­stać sto­so­wa­nia — wska­zy­wa­nego przez uczest­ni­ków rynku — dum­pingu przez Kompanię Węglową.

Jako strona spo­łeczna Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia — w któ­rym w ostat­nim pię­cio­le­ciu pod­ję­li­śmy ogromne wysiłki orga­ni­za­cyjne, a także reduk­cję kosz­tów pracy — nie pozwo­limy na to, żeby miej­sca pracy zostały zmar­no­wane na sku­tek nie­od­po­wie­dzial­nej poli­tyki ceno­wej węgla akcep­to­wa­nej przez wła­ści­ciela i pro­wa­dzo­nej przez Kompanię Węglową.

A przy­po­mnę, że przy­ję­li­śmy w ostat­nich latach ok. 1500 osób do pracy. Jeżeli zaj­dzie taka potrzeba, to skie­ru­jemy tę sprawę do odpo­wied­nich insty­tu­cji w Unii Europejskiej.

Nie prze­sa­dza­cie?

- Nie, bo cho­dzi o funk­cjo­no­wa­nie firmy i o miej­sca pracy. Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia ma dziś zakon­trak­to­wany węgiel. Natomiast widać już ner­wo­wość i poru­sze­nie wśród odbior­ców zwią­zane z moż­li­wo­ścią naby­cia dużo tań­szego węgla z Kompanii Węglowej, co budzi nasz ogromny niepokój.

Rozmawiał: Jerzy Dudała