Zawody Wędkarskie — wyniki

2014-06-08

A- A A+
Zawody Wędkarskie

Mirosław Sudoł oka­zał się naj­lep­szym zawod­ni­kiem zawo­dów węd­kar­skich o Puchar Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA.

Pomimo nie­zbyt sprzy­ja­ją­cej pogo­dzie, bli­sko czter­dzie­stu uczest­ni­ków sta­wiło się na zawo­dach węd­kar­skich które odbyły się 17 maja 2014r na akwe­nie „Kozi” nale­żą­cym do Górniczego Stowarzyszenia Wędkarskiego Silesia w Czechowicach Dziedzicach.

Organizatorem zawo­dów była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA.
Podczas 3,5 godzin­nych zma­gań, naj­lep­szym zawod­ni­kiem oka­zał się kolega Mirosław Sudoł który z rąk prze­wod­ni­czą­cego orga­ni­za­cji zakła­do­wej NSZZ „Solidarność” Dariusza Dudek ode­brał oka­zały Puchar.

Wyniki:

1. Mirosław Sudoł 4430g
2. Kornel Ryszka 2740g
3. Marek Cieślik 1520g
4. Marcin Michałek 1370g
5. Łukasz Szyszka 1340g
6. Stanisław Miszczyk 600g
7. Dariusz Dudek 340g
8. Piotr Górny 260g
9. Rafał Karpiński 230g
10. Sara Babij 170g

PS. W imie­niu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA skła­dam ser­deczne podzię­ko­wa­nia Górniczemu Stowarzyszeniu Wędkarskiemu Silesia za udo­stęp­nie­nie akwenu oraz pomoc przy orga­ni­za­cji zawodów.

Grzegorz Babij
Z-ca Przewodniczącego
NSZZ „Solidarność”
Przy PG SILESIA