Forum młodych NSZZ „Solidarność”

2012-12-30

A- A A+
forum-mlodych4


Następnie wszy­scy udali się na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na spo­tka­nie z mło­dzieżą aka­de­micką . Odbyła się tam Konferencja Ogólnopolska „Strategie adap­ta­cyjne mło­dych mena­dże­rów w warun­kach moder­ni­za­cji: dia­gnoza i per­spek­tywy dal­szych działań”

[nggal­lery id=18]