Kopalnia Silesia ma nowego prezesa

2012-12-09

A- A A+

Zmiany w Czechowicach-Dziedzicach. W PG Silesia doszło do zmiany na sta­no­wi­sku pre­zesa. Odchodzi Jiři Paštika, a funk­cję tę przej­muje Michal Heřman.

- Powodem tej zmiany jest zakoń­cze­nie nad­zo­ro­wa­nego przez pana Jiřiego Paštikę pierw­szego etapu reali­za­cji celów stra­te­gicz­nych PG Silesia. Etap ten, obej­mu­jący prace moder­ni­za­cyjne i przy­go­to­waw­cze, trwał od prze­ję­cia kopalni w grud­niu 2010 roku do kwiet­nia 2012 roku, kiedy ruszyło wydo­by­cie ze ściany 160 – poin­for­mo­wała Ewa Szpejna, sze­fowa komu­ni­ka­cji w kopalni.

W tym cza­sie PG Silesia zre­wi­ta­li­zo­wała kopal­nię, zaku­piła nowo­cze­sny sprzęt i tech­no­lo­gie oraz podwo­iła zatrud­nie­nie, a także w istotny spo­sób zwięk­szyła pro­duk­cję. Na inwe­sty­cje prze­zna­czono już ponad 500 mln zł odkąd cze­ski EPH odku­pił zakład dwa lata temu od Kompanii Węglowej.

- Jiři istot­nie przy­czy­nił się do wzno­wie­nia dzia­łal­no­ści Silesii która jest pierw­szym eta­pem wie­lo­let­niego pro­cesu jej rewi­ta­li­za­cji. Pomógł prze­kształ­cić nie­do­cho­dową kopal­nię, która była na skraju zamknię­cia w nowo­cze­sną i efek­tywną spółkę. Teraz przed Jiřim stoją nowe wyzwa­nia w ramach EP Industries, a jego obo­wiązki przej­mie Michal Heřman” – powie­dział Tomaš David, prze­wod­ni­czący rady nad­zor­czej w PG Silesia.