Pismo do prezesa

2012-12-01

A- A A+

Czechowice-Dziedzice, dnia 30 listo­pada 2012 r.
Sz.P.
Jiří Paštika
Prezes Zarządu
PG SILESIA Sp z o.o.

Dotyczy; usta­le­nia rocz­nego wskaź­nika przy­ro­stu prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia

W związku z tym, iż od dnia 01 stycz­nia 2013 roku ule­gną zmia­nie zasady wypłaty dodatku z tytułu uciąż­li­wo­ści sys­temu 24/7, co w kon­se­kwen­cji może dopro­wa­dzić do obni­że­nia wyna­gro­dze­nia w nie­któ­rych gru­pach pra­cow­ni­czych, zwra­camy się na pod­sta­wie art. 16 ust. 1 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pra­cow­ni­ków PG SILESIA Sp. z o.o., o wyzna­cze­nie ter­minu spo­tka­nia w celu przy­stą­pie­nia do roz­mów i usta­le­nia rocz­nego wskaź­nika przy­ro­stu prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia na rok 2013.
Niezwłoczne pod­ję­cie roz­mów w tym zakre­sie, umoż­liwi także płynne przej­ście w nowe zasady wyna­gra­dza­nia wyni­ka­jące art. 27 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy , oraz dosto­so­wa­nia zarob­ków do obec­nych cen towa­rów i usług.

Z powa­ża­niem