Konkurs wiedzy o BHP

2013-10-13

A- A A+
bhp

Z ini­cja­tywy Związków Zawodowych dzia­ła­ją­cych w PG SILESIA, zosta­nie zor­ga­ni­zo­wany kon­kurs wie­dzy na temat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Konkurs będzie się odby­wał na prze­ło­mie paź­dzier­nika i listopada.

Jego zada­niem jest posze­rze­nie wia­do­mo­ści z zakresu BHP oraz pro­mo­wa­nie bez­piecz­nego wyko­ny­wa­nia robót. Udział w nim mogą wziąć wszy­scy pra­cow­nicy fizyczni PG SILESIA. Współzawodnictwo będzie prze­bie­gało w trzech eta­pach: eli­mi­na­cje, pół­fi­nał i finał. Na zwy­cięz­ców cze­kają wyso­kie nagrody pie­niężne. Zwycięzcy będą rów­nież wyróż­nieni na Akademii z oka­zji Dnia Górnika.

Serdecznie zapra­szamy wszyst­kich pra­cow­ni­ków do wzię­cia udziału i spraw­dze­nia swo­ich wia­do­mo­ści z zakresu BHP.
Pobierz REGULAMIN KONKURSU BHP.