S” wywalczy wolne niedziele? Zbieramy podpisy!

2016-05-10

A- A A+
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wolne nie­dziele dla pra­cow­ni­ków han­dlu – o zre­ali­zo­wa­nie tego postu­latu od dawna wal­czy „Solidarność”. Teraz jed­nak po swo­jej stro­nie ma także orga­ni­za­cje pra­co­daw­ców, spo­łeczne i pozarządowe.

Z ini­cja­tywy Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ „Solidarność” powstał komi­tet oby­wa­tel­ski, który będzie zbie­rał pod­pisy pod pro­jek­tem ustawy ogra­ni­cza­ją­cej han­del w nie­dziele. Zakaz han­dlu w nie­dziele miałby objąć nie tylko 1,5 mln pra­cow­ni­ków tej branży, ale także kil­ka­set tysięcy zleceniodawców.

– Pora skoń­czyć z tą nową świecką tra­dy­cją, że w nie­dziele rodziny cho­dzą do super­mar­ketu – mówił Piotr Duda, prze­wod­ni­czący KK NSZZ „S” pod­czas pre­zen­ta­cji pro­jektu, która miała miej­sce 28 kwiet­nia w Centrum Dialogu Społecznego „Dialog” w Warszawie. – Polacy powinni w tym cza­sie spę­dzać czas ze swo­imi rodzi­nami, cho­dzić do teatru czy do kina.

– Nasza ini­cja­tywa ma na celu przede wszyst­kim popra­wie­nie losu pol­skich pra­cow­ni­ków pra­cu­ją­cych w han­dlu – prze­ko­ny­wał Alfred Bujara, prze­wod­ni­czący Sekretariatu Banków, Handlu i Usług NSZZ „S”.

W skład komi­tetu oby­wa­tel­skiego weszli przed­sta­wi­ciele m.in. Związku Rzemiosła Polskiego, Akcji Katolickiej, KZPRSS Społem, Polskiej Izby Handlowej, Federacja ZZ Handlu i Spółdzielczości OPZZ, Lewiatana, Stowarzyszenia Zdrowa Praca, Misji Gabriela, Polskiej Izby Paliw Płynnych, Polskiej Grupy Supermarketów.

Pobierz listę do zbie­ra­nia pod­pi­sów w wer­sji PDF

Pobierz listę do zbie­ra­nia pod­pi­sów w wer­sji docx