Manifestacja w Warszawie

2012-04-03

A- A A+
manifest

Dwa auto­busy wyru­szyły w nocy z 29 na 30 marca z PG SILESIA na mani­fe­sta­cję orga­ni­zo­waną przez NSZZ „Solidarność” przed sie­dzibę par­la­mentu w Warszawie. Manifestacja miała na celu popar­cie wnio­sku o prze­pro­wa­dze­nie refe­ren­dum w spra­wie pro­po­zy­cji utrzy­ma­nia dotych­cza­so­wego wieku eme­ry­tal­nego — 60 lat dla kobiet, 65 lat dla męż­czyzn. Pod wnio­skiem o refe­ren­dum pod­pi­sało się bli­sko 1,5 mln osób w prze­ciągu zale­d­wie trzech mie­sięcy! Na miej­sce mani­fe­sta­cji dotar­li­śmy ok godz 9.00 i wspól­nie z 15 tys ludźmi zgro­ma­dzo­nymi przed par­la­men­tem oglą­da­li­śmy na ogrom­nym tele­bi­mie obrady sejmu. Wszystko to odby­wało się w huku petard oraz okrzy­ków sprze­ci­wia­ją­cych się pro­po­zy­cji przed­sta­wio­nej przez koali­cję PO-PSL. Ogromne owa­cje otrzy­mał prze­wod­ni­czący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, który rze­czowo argu­men­to­wał zasad­ność prze­pro­wa­dze­nia takiego refe­ren­dum oraz pod­wa­żał pomy­sły obec­nej koali­cji, która z kolei sta­now­czo odma­wiała pod­da­nia się woli i oce­nie narodu. Chodź wynik z góry wyda­wał się być wia­domy, to poka­za­li­śmy że ostat­niego słowa w tej spra­wie jesz­cze nie powie­dzie­li­śmy, a rząd musi liczyc się z nami i kolejną falą pro­te­stów. Cierpliwość Polaków powoli się koń­czy i nie doty­czy to tylko spraw eme­ry­tal­nych… Do zoba­cze­nia w kolej­nych pro­te­stach i akcjach orga­ni­zo­wa­nych wszę­dzie tam, gdzie dzieje się krzywda ludzka i gdzie łamane są prawa pra­cow­ni­cze.
Dziękuję wszyst­kim osobą które tak licz­nie uczest­ni­czyły w naszym pro­te­ście oraz orga­ni­za­to­rom naszego wyjazdu.

Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
Dariusz Dudek

 

[nggal­lery id=9]