Informacja o Biesiadzie

2012-11-06

A- A A+

BIESIADA 2012

Bardzo Ważne !!!

Informujemy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych że, w związku z orga­ni­za­cją Biesiady w dniu 08.12.2012r, zapra­szamy wszyst­kich uczest­ni­ków po odbiór zapro­szeń od dnia 12.11.2012r do sie­dziby NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA. Jednocześnie infor­mu­jemy, że wej­ście na Biesiadę będzie moż­liwe tylko po oka­za­niu zapro­sze­nia w dniu imprezy.
Osoby które nie biorą udziału a są człon­kami NSZZ „Solidarność” będą mogły ode­brać pamiąt­kowy kufel po Biesiadzie.
Nie jest wyma­gane żadne zapi­sy­wa­nie się oraz wypeł­nia­nie jakich­kol­wiek wnio­sków w celu otrzy­ma­nia kufla.