Nasze cele są jasne

2012-11-26

A- A A+
obrady


Przewodniczący mani­fe­sta­cję Związku pod hasłem „Polityka wasza, bieda nasza”, euro­ma­ni­fe­sta­cję we Wrocławiu, zbie­ra­nie pod­pi­sów pod ini­cja­tywą usta­wo­daw­czą w spra­wie pod­nie­sie­nia płacy mini­mal­nej czy refe­ren­dum doty­czą­cego utrzy­ma­nia wieku eme­ry­tal­nego na obec­nym pozio­mie. Duda zapo­wie­dział, że „S” zbie­rze rów­nież potrzebne pod­pisy pod euro­pej­ską ini­cja­tywą oby­wa­tel­ską w spra­wie pakietu kli­ma­tycz­nego. — Wejście tego pakietu może dopro­wa­dzić do utraty kil­ku­set tysięcy miejsc pracy w Polsce. W dobie kry­zysu nie możemy sobie pozwo­lić na ten pakiet. Jeśli już to cały świat powi­nien ten pakiet reali­zo­wać a nie tylko Europa. Zbierzemy te pod­pisy – zapo­wia­dał prze­wod­ni­czący „S”.

Mimo odrzu­ce­nia ini­cja­tywy doty­czą­cej refe­ren­dum w spra­wie utrzy­ma­nia wieku eme­ry­tal­nego „Solidarność” nie pod­daje się. W sierp­niu Komisja Krajowa zde­cy­do­wała o zło­że­niu do Trybunału Konstytucyjnego wnio­sku w tej spra­wie. Rok 2012, Komisja Krajowa ogło­siła rokiem sta­bil­nego zatrud­nie­nia. Związek przy­go­to­wał i zapro­po­no­wał rzą­dowi dwa pro­jekty ustaw. Jedna doty­czy oskład­ko­wa­nia umów o dzieło a druga pra­cow­ni­ków tym­cza­so­wych. — Jest nie­prawdą, że w naszym pro­jek­cie jest uzu­so­wie­nie pracy stu­den­tów i mło­dzieży. Praca tym­cza­sowa to wielki pro­blem. Bo praca tym­cza­sowa stała się pracą na stałe. Agencje zro­biły sobie z pra­cow­ni­ków nie­wol­ni­ków. Musimy z tym wal­czyć– pod­kre­ślał prze­wod­ni­czący. Stabilizacja zatrud­nie­nia to waru­nek dal­szego roz­woju cywi­li­za­cyj­nego. Stąd kam­pa­nia „Solidarności” w spra­wie umów śmieciowych.

. Przypomniał rów­nież, że Związek będzie moni­to­ro­wał czy par­la­men­ta­rzy­ści dotrzy­mują danego przed wybo­rami słowa poprzez stronę inter­ne­tową sprawdzampolityka.pl gdzie umiesz­czane są infor­ma­cje doty­czące waż­nych gło­so­wań. Kończąc wystą­pie­nie prze­wod­ni­czący podzię­ko­wał swoim współ­pra­cow­ni­kom a dele­ga­tów nama­wiał do aktyw­no­ści. — Pomyślcie jak trudno mie­liby ludzie, gdyby nie było naszych orga­ni­za­cji. Rozjedźmy się do domów, zakła­dów pracy i roz­ma­wiajmy z ludźmi. Potrzeba wspól­nych, zde­cy­do­wa­nych dzia­łań – pod­su­mo­wał swoje wystą­pie­nie Piotr Duda.

[nggal­lery id=17]