PG Silesia: nowoczesna kotłownia da nowe możliwości

2016-10-04

A- A A+
317504_r0_620

Nowa kotłow­nia będzie miała bar­dzo pozy­tywny wpływ na ochronę śro­do­wi­ska: po pierw­sze ze względu na ogra­ni­cze­nie emi­sji metanu do atmos­fery przez PG Silesia, a także poprzez ogra­ni­cze­nie emi­sji dwu­tlenku węgla i innych zanie­czysz­czeń przez samą kotłownię.

Trzeciego paź­dzier­nika br. w sie­dzi­bie spółki Mining Services and Engineering Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach miało miej­sce sym­bo­liczne prze­cię­cie wstęgi. Zakończyło ono istotny etap moder­ni­za­cji Zakładu Ciepłowniczego Silesia, ofi­cjal­nie do użytku oddana została bowiem nowa kotłownia.

Wartość całego przed­się­wzię­cia sięga 11 mln zł.

Prace pro­jek­towe nowej kotłowni roz­po­częły się w kwiet­niu 2015 roku, a obej­mo­wały one zasto­so­wa­nie w niej kotłów gazo­wych Bosch i pal­ni­ków Draizler zasi­la­nych meta­nem — uwal­nia­nym w pro­ce­sie wydo­by­cia w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia — z moż­li­wo­ścią awa­ryj­nego zasi­la­nia ole­jem opałowym.

Moc kotłowni gazo­wej wynosi 17 MW, a skła­dają się na nią dwa kotły o mocy 8 MW i jeden kocioł 1 MW, który będzie wyko­rzy­sty­wany do pod­grze­wa­nia wody w łaź­niach gór­ni­czych PG Silesia poza sezo­nem  grzewczym.

W ramach inwe­sty­cji zabu­do­wano awa­ryjny zbior­nik oleju opa­ło­wego, nową sta­cję uzdat­nia­nia wody dla kotłów z zupeł­nie nowym sys­te­mem zasi­la­nia — wraz z zasi­la­niem awa­ryj­nym i moder­ni­za­cją linii kablowych.

Przeprowadzono także moder­ni­za­cję ist­nie­ją­cego gazo­ciągu wraz z esta­kadą. Inwestycja została dofi­nan­so­wana ze środ­ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro­do­wi­ska w Katowicach w kwo­cie pra­wie 6,5 mln zł. Pozostałą część inwe­sty­cji  sfi­nan­so­wano ze środ­ków własnych.

Spółka Mining Services and Engineering Sp. z o.o. prze­jęła Zakład Ciepłowniczy Silesia od Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej w 2014 roku.

Zakład ten pro­du­kuje i dostar­cza cie­pło do Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia, dodat­kowo zaopa­truje odbior­ców zewnętrz­nych w Czechowicach-Dziedzicach.

Poza tym zaj­muje się rów­nież uzdat­nia­niem wody, głów­nie na potrzeby kopalni, a także odpro­wa­dza­niem ście­ków, także miej­skich. Obiekty cie­płowni znaj­dują się na tere­nie PG Silesia.

Mining Services and Engineering Sp. z o.o. należy do spółki EPH, pio­nowo zin­te­gro­wa­nej grupy, która posiada swoje aktywa w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech. Swoją dzia­łal­ność pro­wa­dzi głów­nie w dwóch obsza­rach: wytwa­rza­nie cie­pła i ener­gii oraz prze­sył gazu ziem­nego — jego dys­try­bu­cja oraz dostawy.

- Zrealizowana inwe­sty­cja jest jedną z naj­no­wo­cze­śniej­szych insta­la­cji tego typu w całej gru­pie EPH — powie­dział w trak­cie cere­mo­nii Michal Heřman, pre­zes zarządu MSE. — Pokazuje to w jaki spo­sób nasz wła­ści­ciel pod­cho­dzi do kolej­nych inwe­sty­cji w Polsce: nie uznaje pół­środ­ków, każda moder­ni­za­cja reali­zo­wana przez grupę opiera się na naj­no­wo­cze­śniej­szej tech­no­lo­gii. Bez wąt­pie­nia nowa kotłow­nia będzie miała bar­dzo pozy­tywny wpływ na ochronę śro­do­wi­ska: po pierw­sze ze względu na ogra­ni­cze­nie emi­sji metanu do atmos­fery przez PG Silesia, a także  poprzez ogra­ni­cze­nie emi­sji dwu­tlenku węgla i innych zanie­czysz­czeń przez samą kotłow­nię. Przede wszyst­kim jed­nak popra­wie ule­gną  warunki pracy załogi — zazna­czył Michal Heřman.

Materiał oraz zdję­cie pocho­dzą ze strony: http://gornictwo.wnp.pl/