EPH będzie chciał zmodernizować lub rozbudować Elektrownię Rybnik

2016-10-27

A- A A+
elektrownia_rybnik_noca

Grupa EPH, która dostała od EDF wyłącz­ność na nego­cja­cje w spra­wie prze­ję­cia Elektrowni Rybnik, myśli o jej dal­szej moder­ni­za­cji lub roz­bu­do­wie — poin­for­mo­wał PAP Tomas David, czło­nek zarządu EP Power Europe, pre­zes EP Energy.

Jeśli zosta­niemy nowym wła­ści­cie­lem Elektrowni Rybnik, będziemy z pew­no­ścią kon­ty­nu­ować jej roz­wój i moder­ni­za­cję. Konieczne jest speł­nie­nie wymo­gów eko­lo­gicz­nych” — powie­dział David, który jest odpo­wie­dzialny za dzia­łal­ność EPH w Polsce.

Jeśli cho­dzi o przy­szłość, to chcie­li­by­śmy zna­leźć spo­sób na dal­szy roz­wój Elektrowni Rybnik, poprzez dal­szą moder­ni­za­cję albo cał­ko­wi­cie nowe bloki, jak to robimy na przy­kład w Wielkiej Brytanii w Lynemouth lub Eggborough. Oczywiście musi być to pro­wa­dzone w ści­słej współ­pracy z pol­skimi wła­dzami i innymi udzia­łow­cami” — dodał.

Tomas David poin­for­mo­wał, że elek­trow­nia opa­lana byłaby pol­skim węglem kamien­nym, który zna­cząco przy­czy­nia się do bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­nego, sta­bil­no­ści dostaw i nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej Polski.

EPH jest więk­szo­ścio­wym udzia­łow­cem Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia. Kopalnia Silesia została kupiona od Kompanii Węglowej w 2010 roku. EPH zain­we­sto­wał tam ponad 1 mld zł.

W środę grupa EDF poin­for­mo­wała o wybra­niu EPH do wyłącz­nych nego­cja­cji w spra­wie sprze­daży Elektrowni Rybnik o mocy 1,8 GW. Równolegle EDF roz­po­czął nego­cja­cje na wyłącz­ność z firmą IFM Investors w spra­wie sprze­daży akty­wów koge­ne­ra­cyj­nych w Polsce.

EDF podał, że do sfi­na­li­zo­wa­nia obu pro­ce­sów sprze­daży w pierw­szej poło­wie przy­szłego roku potrzebne są decy­zje odpo­wied­nich kra­jo­wych i euro­pej­skich orga­nów regu­la­cyj­nych, w tym zgoda rządu pol­skiego. EDF Polska zostało bowiem wpi­sane wcze­śniej na listę spółek strategicznych.

Minister ener­gii Krzysztof Tchórzewski poin­for­mo­wał, że pol­ski rząd ocze­kuje dłu­go­ter­mi­no­wego inwe­stora dla akty­wów EDF w Polsce, z hory­zon­tem inwe­sty­cyj­nym prze­kra­cza­ją­cym 10 lat, który zgo­dzi się na nie­ko­niecz­nie ren­towne, ważne dla bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­nego inwe­sty­cje. Nie widzi w tej roli fun­du­szu inwe­sty­cyj­nego nasta­wio­nego na zysk.

EPH jest jedną z więk­szych spółek ener­ge­tycz­nych w Europie i dłu­go­ter­mi­no­wym inwe­sto­rem w sek­to­rze ener­gii. W histo­rii EPH nie sprze­da­li­śmy żad­nych zna­czą­cych akty­wów. Reinwestujemy cały cash flow w dal­szy roz­wój naszych spółek i grupy” — powie­dział David.

Energetický a průmy­slový hol­ding (EPH) to wio­dąca grupa ener­ge­tyczna w Europie Środ­ko­wej z akty­wami w Czechach, Słowacji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i w Polsce. EPH jest pio­nowo zin­te­gro­wa­nym przed­się­bior­stwem ener­ge­tycz­nym z peł­nym łań­cu­chem war­to­ści: koge­ne­ra­cją, pro­duk­cją ener­gii elek­trycz­nej, sys­te­mami prze­sy­ło­wych i maga­zy­no­wa­nia gazu ziem­nego, dys­try­bu­cją i dosta­wami ener­gii elektrycznej.