XIV Karczma Piwna NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PG SILESIA

2013-12-23

A- A A+

Silencium, Silencium.

Jako że potom­kami sta­rych gwar­ków się mie­nimy takoż i tra­dy­cje naszych pra­oj­ców potrzy­mać nam trzeba… tymi sło­wami licz­nie zgro­ma­dzo­nych gwar­ków z NSZZ „Solidarność” przy­wi­tał Włodarz Karczmy Piwnej Dariusz Dudek. Do Wysokiego a w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylnego Prezydium zostali popro­szeni wice­pre­zes PG SILESIA Thomas Lautsch, Dyr. Wykonawczy ds. per­so­nal­nych Arkadiusz Kawecki oraz prze­wod­ni­czący SGiE NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek. Na Prezesa Karczmy Piwnej powo­łany został Norbert Achtelik syn Pawła z Gór Tarnowskich. Po spraw­dze­niu trunku przy­go­to­wa­nego przez Browary Tyskie, Prezes powo­łał kon­tra­punk­tów ławy pra­wej i lewej. Minutą ciszy uczczono tych któ­rzy ode­szli na wieczną szychtę. Do uczest­ni­cze­nia w licz­nie przy­go­to­wa­nych kon­kur­sach nie bra­ko­wało chęt­nych gwar­ków a śpie­wom i wyśmie­ni­tej zaba­wie nie było końca! Nie obyło się rów­nież bez wyśmie­ni­tego golonka oraz poczę­stunku na suto zasta­wio­nych sto­łach. Każdy kon­kurs nagra­dzany był przy­go­to­wa­nymi pre­zen­tami a zwy­cię­scy mieli zaszczyt napić się „nie­spo­dzianki” z samym Wysokim a w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylnym Prezesem Karczmy Piwnej. Policja Piwna pil­no­wała aby nikomu nie zabra­kło zło­ci­stego napoju w kuflach, jed­no­cze­śnie dba­jąc o ład i porzą­dek na Karczmie będący. Wszyscy przy­rze­kli­śmy sobie że w przy­szłym roku zabawy i śpiewu nie zabrak­nie na XV Karczmie Piwnej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA a spo­tkamy się tam wszy­scy i w jesz­cze więk­szym gronie!

Dziękuję wszyst­kim uczest­ni­kom za wspa­niałą atmos­ferę którą udało się Wam stwo­rzyć. Dziękuję osobą które tak wiele pracy wło­żyły w przy­go­to­wa­nie tej imprezy, a szcze­gól­nie mojemu zastępcy Grzegorzowi Babij. Dziękuję Zarządowi Regionu Podbeskidzie na czele z Marcinem Tyrna za uczest­nic­two i spon­so­ring naszej imprezy.
Do zoba­cze­nia za rok!

Przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność przy PG SILESIA
Dariusz Dudek