Barbórka

2013-12-01

A- A A+

Mijają dni pracy na kopalni,
Górnicy na szychta cho­dzą,
Na dole w pocie czoła pra­cują.
Aż w końcu dzień upra­gniony,
Za poczciwe wydo­by­wa­nie węgla,
Świę­tej Barbary nad­cho­dzi święto.
Barbara patronką jest gór­ni­ków,
Tych, któ­rzy dla wszyst­kich ludzi węgiel wydo­by­wają,
By w ich domach było cie­pło,
By pło­mie­nie nie wyga­sły.
Bo prze­cież tłu­ma­czyć nie trzeba,
Że gór­ni­ków święto czwar­tego grud­nia,
To wła­śnie „Barbórka”!

Wszystkiego naj­lep­szego z oka­zji „Barbórki” dla człon­ków związku i całej braci gór­ni­czej życzy w imie­niu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
Przewodniczący Dariusz Dudek