Ujawniamy zarys programu naprawczego KW

2015-01-06

A- A A+

Program naprawy gór­nic­twa będzie przede wszyst­kim pro­gra­mem restruk­tu­ry­za­cji Kompanii Węglowej — wynika z infor­ma­cji, do któ­rych dotarł por­tal gór­ni­czy nettg.pl. Nasze docie­ka­nia potwier­dziły kilka ten­den­cji wska­za­nych w ponie­dział­ko­wej publi­ka­cji Dziennika Gazety Prawnej, kilka poda­nych przez gazetę infor­ma­cji wymaga jed­nak sprostowania.

2 stycz­nia Ministerstwo Gospodarki poin­for­mo­wało, że zespół ds. funk­cjo­no­wa­nia gór­nic­twa pod prze­wod­nic­twem peł­no­moc­nika rządu ds. restruk­tu­ry­za­cji węgla kamien­nego Wojciecha Kowalczyka przy­go­to­wał plan napraw­czy Kompanii Węglowej, który zosta­nie roz­pa­trzony na posie­dze­niu Rady Ministrów w środę, 7 stycz­nia 2015 r. Informację tę potwier­dził w roz­mo­wie z dzien­ni­ka­rzami Janusz Lewandowski, prze­wod­ni­czący Rady Gospodarczej przy pre­mie­rze, która ma recen­zo­wać program.

W ponie­dzia­łek 5 stycz­nia, Iwona Dżygała, dyrek­tor Biura Prasowego w Ministerstwie Gospodarki, w roz­mo­wie z por­ta­lem gór­ni­czym nettg.pl potwier­dziła, że plan ten nie uległ zmia­nie. Możliwe jed­nak, że ze względu na napiętą sytu­ację w służ­bie zdro­wia gór­nic­two „spad­nie” z porządku obrad rządu.

Gdyby tak się stało roz­pa­trze­nie pro­gramu prze­su­nie się o tydzień. Co zawiera dokument?

Z naszych infor­ma­cji wynika, że pewne jego zapisy są cią­gle mody­fi­ko­wane, na pewno jed­nak cztery kopal­nie Kompanii Węglowej zostaną prze­zna­czone do likwi­da­cji. Chodzi o:
• Pokój,
• Brzeszcze,
• Sośnicę-Makoszowy i
• Bobrek-Centrum.

Likwidacją zaj­mie się Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która po nowe­li­za­cji ustawy o restruk­tu­ry­za­cji gór­nic­twa węgla kamien­nego w latach 2008–2015 będzie mogła — zgod­nie z prze­pi­sami unij­nymi — otrzy­mać środki budże­towe na ten cel.

Kolejne cztery kopal­nie Kompanii Węglowej, tzw. grupa P-4:
• Jankowice,
• Chwałowice,
• Marcel i
• Rydułtowy-Anna
prze­ka­zane zostaną Węglokoksowi, który do zarzą­dzani tymi akty­wami utwo­rzy spe­cjalną spółkę. W przy­szło­ści udziały w tym pod­mio­cie objąć mogą spółki ener­ge­tyczne. Kopalnia Piekary zosta­nie praw­do­po­dob­nie włą­czona do spółki Węglokoks Kraj.

Pracownicy kopalń — zarówno zatrud­nieni przy pro­duk­cji jak i w admi­ni­stra­cji — będą mogli sko­rzy­stać z pro­gramu dobro­wol­nych odejść. Program zawie­rał będzie praw­do­po­dob­nie dwa instru­menty:
• urlop gór­ni­czy (prze­zna­czony dla osób zbli­ża­ją­cych się eme­ry­tury) oraz
• odej­ścia w ramach jed­no­ra­zo­wych odpraw bezwarunkowych.

Kwoty odpraw dla pra­cow­ni­ków dołu i powierzchni będą zróż­ni­co­wane. Ta część załogi kopalń likwi­do­wa­nych, która nie sko­rzy­sta z pro­gramu, będzie alo­ko­wana pomię­dzy pozo­stałe zakłady Kompanii Węglowej.

Nie jest wyklu­czone, że po zre­ali­zo­wa­niu tego etapu pro­gramu napraw­czego branży podobne zasady restruk­tu­ry­za­cji zostaną wyko­rzy­stane w przy­padku Katowickiego Holdingu Węglowego.