Związkowcy z JSW zwolnieni dyscyplinarnie! Powód: wspieranie strajku w Kompani

2015-01-26

A- A A+
20120330709


Związkowcy z JSW zwol­nieni: Dziesięciu sze­fów związ­ków zawo­do­wych kop. Budryk (JSW) dostało wypo­wie­dze­nia dys­cy­pli­narne. Powód: wspie­ra­nie pro­te­stu w Kompanii.
Związkowcy z JSW wspie­rali straj­ku­ją­cych gór­ni­ców w Kompanii Węglowej. Dostali za to wypo­wie­dze­nia, tzw. dys­cy­pli­narki. Zarzucono im pro­wa­dze­nie nie­le­gal­nego pro­te­stu pod­zie­mią. Zdaniem zarządu spółki nie dotrzy­mano żad­nych procedur.

- Wiceminister skarbu pań­stwa Rafał Baniak pod­czas nego­cja­cji obie­cał nam, że żad­nemu związ­kow­cowi nie spad­nie włos z głosy. To „słowo mini­stra” doty­czyć miało także wspie­ra­ją­cych nas gór­ni­ków z JSWKHW. Pierwotnie chcie­li­śmy aby zapi­sano to w porozumieniu.

Jednak wice­mi­ni­ster prze­ko­nał nas, że to nie jest potrzebne — mówi Bogusław Ziętek, szef WZZ Sierpnia 80. Związkowcy z „dys­cy­pli­nar­kami” pójdą do Sądu Pracy.

wzor wypowiedzenia (1)

wzor wypowiedzenia (2)

wzor wypowiedzenia (3)