Podbeskidzie solidarne z górnikami

2015-01-12

A- A A+
protest-w-warszawie-6

NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie z wiel­kim nie­po­ko­jem i dez­apro­batą przy­jął decy­zję rządu RP o restruk­tu­ry­za­cji gór­nic­twa węgla kamien­nego, pole­ga­ją­cej na likwi­da­cji czte­rech kopalń nale­żą­cych do Kompanii Węglowej SA oraz włą­cze­nia pozo­sta­łych do nowej spółki, powo­ła­nej przez Węglokoks.

Takie dzia­ła­nia spo­wo­dują likwi­da­cję około pię­ciu tysięcy miejsc pracy w gór­nic­twie, a także dal­szych kil­ku­na­stu tysięcy w pod­mio­tach koope­ru­ją­cych z kopal­niami. Taki spo­sób restruk­tu­ry­zo­wa­nia gór­nic­twa w oczy­wi­sty spo­sób zagrozi bez­pie­czeń­stwu Protestujemy prze­ciwko for­mie pod­ję­cia tych decy­zji oraz spo­so­bie powia­do­mie­nia o nich opi­nii publicz­nej i part­ne­rów spo­łecz­nych, w tym związ­ków zawo­do­wych. Premier Ewa Kopacz 7 stycz­nia 2015 roku poprzez media poin­for­mo­wała, że w try­bie pil­nym skie­ruje do Sejmu ustawę o restruk­tu­ry­za­cji gór­nic­twa. Taka pospieszna forma sta­no­wie­nia prawa, bez jakich­kol­wiek kon­sul­ta­cji ze związ­kami zawo­do­wymi, sta­nowi kolejny przy­kład pogwał­ce­nia zasad dia­logu spo­łecz­nego i rażąco naru­sza pod­stawy funk­cjo­no­wa­nia pań­stwa Podbeskidzka „Solidarność” udziela peł­nego popar­cia postu­la­tom i decy­zjom Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Górniczych Central Związkowych. Żądamy wyco­fa­nia się rządu z decy­zji o likwi­da­cji kopalń i pod­ję­cia dia­logu w celu zna­le­zie­nia dróg rze­czy­wi­stej naprawy sytu­acji w pol­skim gór­nic­twie. W prze­ciw­nym razie związki zawo­dowe wyko­rzy­stają wszel­kie środki w celu obrony ener­ge­tycz­nemu naszego kraju. oby­wa­tel­skiego. miejsc pracy i rato­wa­nia pol­skich kopalń.

Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”